Dursun Ali Akbulut. Arap Fütuhatına Kadar Maveraünnehir ve Horasan’da Türkler, M.Ö. II – M.S. VII. yy. Doktora Tezi (1984)