Erdal Karaman. Karabağ Ağızları. Basılmamış Doktora Tezi (2005)