Tilla Deniz Baykuzu. lV. yüzyılda Çin’de kurulan iki Hun Devleti: ilk Chao ve sonraki Chao Devletleri. Doktora tezi (2003)