Mir Möhsün Nəvvab. 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası (1993)