Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)’nda ve Gazneliler’de istihbarat. Yüksek lisans tezi (2019)