ვახტანგ VI. დასტურლამალი მეფის ვახტანგ მეექვსისა (1886)