Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı). Azərbaycan: fiziki–coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk (1993)