Qayaxan Özgül. Türk ədəbiyyatı tarixi. 2 cilddə. II cild (2010)