Əlirzayev Ə. Q., Aslanova S. İ. Turizmin inkişafının sosial–iqtisadi problemləri (2006)