Tanrıverdi Ə. V. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası (2017)

Title:Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş nəşri
Author:Əzizxan Vəli oğlu Tanrıverdi
Translator:
Editor:Nizami Nəcəfqulu oğlu Xudiyev
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi
Year:2017
Pages:538
ISBN:9789952817621
File:PDF, 4.56 MB
Download:Click here

Tanrıverdi Ə. V. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş nəşri. Redaktor: N. N. Xudiyev. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2017, 538 s. ISBN 9789952817621

Annotasiya: Kitab türkologiyanın son nailiyyətlərinə istinadən yazılmışdır. Burada Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi sistemli şəkildə izah olunmuş, tarixi fonetika və qrammatika, eləcə də leksikologiya məsələləri təkcə Azərbaycan yazılı abidələri yox, həm də Orxon-Yenisey abidələri, M. Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsəri kimi qədim türk mənbələri müstəvisində nəzərdən keçirilmiş, oxşar və fərqli cəhətlər dəqiqləşdirilmişdir. Eyni zamanda “Əlavələr” bölməsində Azərbaycan dilində zaman anlayışının ifadəsi “Kitabi-Dədə Qorqud”a istinadən şərh edilmişdir.