Burhan Paçacıoğlu. Battal–nâme (1993)

Burhan Paçacıoğlu. Battal–nâme (1993)
Title:Battal–nâme (İnceleme–Metin–İndeks). Basılmamış Doktora Tezi
Author:Burhan Paçacıoğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Kayseri
Publisher:T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1993
Pages:IX, 683
ISBN:
File:PDF, 25.9 MB
Download:Click here
Burhan Paçacıoğlu. Battal–nâme (İnceleme–Metin–İndeks). Basılmamış Doktora Tezi. Tez Danışmanı: Tuncer Gülensoy. Kayseri: T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, IX+683 s.

Related posts:

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ризоифар М. И. Освещение истории Ирана и Средней Азии первой половины XVIII века в сочинении Мухамма...
Alev Çırpıcı. Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sana...
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Hayri Gökşin Özkoray. L’esclavage dans l’Empire ottoman (XVIe-XVIIe siècle): fondements juridiques, ...
Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktor...
Roger Mervyn Savory. The development of the early Safawid state under Isma'il and Tahmasp as studied...
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Michael Richard Jackson Bonner. An historiographical study of Abū Ḥanīfa Aḥmad ibn Dāwūd ibn Wanand ...
Herbert Adams Gibbons. The Foundation of the Ottoman Empire (1916)
Herbert Adams Gibbons. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu (1928)
Michael Richard Jackson Bonner. Three neglected sources of Sasanian history in the reign of Khusraw ...
Mustafa Özçelik. Seyyid Battal Gazi (2009)
Yağmur Say. Türk İslam tarihinde ve geleneğinde Seyyid Battal Gazi ve Battalname (2009)
La geste de Melik Dānişmend. Tome II (1960)
La geste de Melik Dānişmend. Tome I (1960)
Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)
Azərbaycan nağılları. II hissə (2005)
Azərbaycan nağılları. I hissə (2005)
Halil İnalcık. Tanzimat ve Bulgar Meselesi (1992)
Raif İvecan. Osmanlı hakimiyetinde Revan, 1724-1746 (2007)
Zülfiyye Veliyeva. Safevi Devlet Teşkilatı: Tezkiretü'l-Mülük'e Göre (2007)
Cemal Gökçe. Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti. Doktora tezi (1979)
Ergin Ayan. Horâsân ve Civarındaki Oğuz Boyları, 1157–1220: Doktora tezi (1998)