Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı). Azərbaycan: fiziki–coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk (1993)

Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı). Azərbaycan: fiziki–coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk (1993)
Title:“Azərbaycan” (fiziki-coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk)
Author:Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı)
Translator:Ruscadan tərcümə edən: Vasif Quliyev
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Azərbaycan” nəşriyyatı
Year:1993
Pages:192
ISBN:
File:PDF, 128 MB
Download:Click here
Мəhəммəд Һəсəн Вəлиjев (Баhарлы). “Азәрбајҹан” (Физики–ҹоғрафи, етнографик вə игтисади очерк). Русҹадан тəрҹүмə едəн: Васиф Гулиjев. Бакы: “Азәрбајҹан” нəшриjjаты, 1993, 192 с.