Əliyeva L. A. Qıpçaqlar və Azərbaycan: etnogenez kontekstində (2006)

Əliyeva L. A. Qıpçaqlar və Azərbaycan: etnogenez kontekstində (2006)
Əliyeva L. A. Qıpçaqlar və Azərbaycan (etnogenez kontekstində). Monoqrafiya. Elmi redaktoru: S. S. Əliyarlı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006, 194 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 25.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitabda Azərbaycan xalqının etnogenezi prosesində iştirak etmiş türk tayfalarından biri olan qıpçaqlar, onların mənşəyi, Azərbaycana axınları, burda məskunlaşaraq toponimiyada dilin leksika və fonetikasında və s. qoyduğu izlər araşdırılmışdır. Burada həmçinin qıpçaq etnogenezinin müxtəlif mərhələlərində onların digər türk, fin–uqor, slavyan və s. xalqları ilə əlaqələri də nəzərdən keçirilir. Göstərilən məsələlər geniş mənbə və elmi ədəbiyyat əsasında öyrənilmişdir.
    Monoqrafiya tarixçilər, şərqşünaslar, filoloqlar və Azərbaycan tarixi ilə məşğul olan digər mütəxəssislər, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.