Bayramov A. Ə. Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırmı (2015)


Bayramov A. Ə. Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırmı. Redaktor: A. Ağbaba. Bakı: “AM965” MMC–nin mətbəəsi, 2015, 416 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 48.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitabda Azərbaycanşünaslığın əsas tədqiqat sahələrindən biri olan deportasiya, repressiya və soyqırımı tariximiz əks olunur. Burada Rusiya dövlətinin Cənubi Qafqaz və Anadolu siyasəti, İrəvan, Naxçıvan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalı, İrəvan xanlığı ərazisində ermənisiz “Erməni vilayəti”nin yaradılması və s. məsələlər göstərilir. Bununla belə, rus, ingilis və fransız silahı və əsgər forması ilə təchiz olunan ermənilərin Anadolu və Cənubi Qafqazda türkmüsəlman əhaliyə qarşı törtədikləri saysızhesabsız qətliamlar, azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti, onların məhvinə yönəldilmiş soyqırımları, köçürmə və sürgünlər şərh edilir. Xüsusilə ermənilərin Cənubi Qafqaza haradan və neçənci illərdə gəlmələri erməni mənbələrindən götürülmüş sənədlərlə əsaslandırılır. Bununla belə, Qərbi Azərbaycanda yer yaddaşının yeryurd adlarının da soyqırımına məruz qalması faktlarla təqdim olunur. Kitabda verilən statistik cədvəllər əsərin məzmununu tamamlayır. 
    Kitabdan bakalavr, magistr və doktorantlar, eləcə də müəllimlər dərs vəsaiti kimi faydalana bilər.

Related posts:

Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktor...
İsmayılov X. N. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı (2012)
Quliyev E. D., Quliyeva A. D., Quliyev D. Q. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım (2012)
Əliyev E. H. Azərbaycan SSR-də ХХ əsrin siyasi repressiya qurbanları (2003)
Babayev L. Ş. Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində. İki cilddə. II cild (2000)
Babayev L. Ş. Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində. İki cilddə. I cild (2000)
İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (2017)
Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (2014)
Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (2016)
Толстая А. Л. Дочь (1992)
Маевский В. Т. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов армянского вопроса (1993)
Rus generali Mayewski. Ermenilerin yaptıkları katliâmlar (1986)
Les massacres d'Arménie, d'après les constatations authentiques du Général Russe Mayewski (1916)
Cəfərli E. Y. Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan, XX əsrin əvvəlləri (2017)
Cəfərli E. Y. Naxçıvanda erməni - Azərbaycan münaqişəsi (2009)
Rüstəmova-Tohidi S. Ə. 1918. Azərbaycan qırğınları şəkil və sənədlərdə (2013)
Zülfüqarlı M. P. Şamaxı soyqırımı, 1918-ci il (2011)
Quba, aprel-may 1918-ci il: müsəlman qırğınları sənədlərdə (2013)
Пиотровский Б. Б. Кармир-Блур, I: Результаты раскопок 1939-1949 гг. (1950)
Григорианская церковь как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (2018)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Асадов С. Дж. Миф o «Великой Армении» (1999)
Асадов С. Философия реваншизма или армянская кровожадность (2001)
Hüseyn Əlizadə (Barış Mərəndli). "21 Azər" soyqırımı (2017)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Март 1918 г. Баку. Азербайджанские погромы в документах (2009)