Hak Sözün Vesîkaları (2017)

Hak Sözün Vesîkaları (2017) pdf


Hak Sözün Vesîkaları. Hâzırlayan: Hüseyn Hilmi Işık. İstanbul: Hakîkat Kitâbevi, 2017, 400 s. ISBN 975-8883-00-3

File format: PDF
File size: 1.19 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀
Kitapta on risâle vardır:

Birinci risâle; Abdüllah–ı Süveydi hazretlerinin yazdığı “Hücec–i kat’ıyye” kitâbıdır. Ehl–i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.

İkinci risâle; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd–i elf–i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin “Redd–i Revâfıd” kitâbıdır.

Üçüncü risâle; Mevlevî Osmân efendinin “Tezkiye–i ehl–i beyt” kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir.

Dördüncü risâle; “Birleşelim–Sevişelim” kitâbıdır. İslâm câhillerinin çeşidli fikirlerine cevâb verilmekde, bilhassâ, Nemâz ve Mescidler konusunda geniş açıklamalar yapılmakdadır.

Beşinci risâle; İmâm–ı Rabbânî hazretlerinin “Peygamberlik Nedir” kitâbıdır. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliği, Mu’cîzenin ne olduğu açıklanmakdadır.

Altıncı risâle; “İmâm–ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi”dir. Bunun devâmında, Muhammed Ma’sûm–ı Fârûkî hazretlerinin 33 adet mektûbunun tercemesi vardır.

Yedinci risâle; İmâm–ı Gazâlî hazretlerinin “Eyyühel–Veled” tercemesidir.

Sekizinci risâle; Bu kısımda bir din câhiline cevâb verilmekdedir.

Dokuzuncu risâle; Komünistlik nedir, komünistlerde din düşmanlığı îzâh edilmekdedir.

Onuncu risâle; “Îmân ile ölmek için kardeşim, Ehl–i beyt ile Eshâb–ı sevmelisin” kitâbıdır. Ehl–i beyt ile Eshâb–ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve bu husûsda iftirâ edenlerin sözleri gâyet ilmî olarak cevâblandırılmakdadır.