Halil Hacımüftüoğlu. Kral Tanrı – Allah’ın Krallığı (2011)

Halil Hacımüftüoğlu. Kral Tanrı – Allah’ın Krallığı (2011) pdf


Halil Hacımüftüoğlu. Kral Tanrı – Allah’ın Krallığı. İY: 1636, Araştırma–lnceleme Dizisi: 268. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, 280 s. ISBN 978-975-05-0927-8

File format: PDF
File size: 6.97 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    “Gerek Kuran’da gerek rivayetlerde bahsedilen Allah, bir krala
benzetilmesi bir yana, her şeyiyle; adı, namları, sanları (unvanları),
sıfatları, hasletleri, değişik özellikleri, krallığı, başkenti,
evi (sarayı), tahtı, bağları, bahçeleri, has bahçeleri, erzak ambarları,
su sarnıçları, arşiv depoları, zindanı; kulları, köleleri/halayıkları, işçileri, memurları, hizmetçileri, kâtipleri, ‘Yüksek Konsey’i, elçileri, habercileri, ulakları, kolluk kuvvetleri, askerleri/orduları, kafiyeleri, tebaası; vergileri, yargısı, töresi/kanunları, fermanları, adaletnameleri, törenleri… ile baştan ayağa bir kral olarak tanıtılmaktadır.” 
    Halil Hacımüftüoğlu, “Allah’ın Krallığı” kavramının ve tasarımının Yahudi–Hıristiyan geleneğine mahsus olmayıp Islamda da izinin sürülebileceğine dikkat çekiyor. îslamm aslî ve sahih kaynaklarında ortaya konan monarşik yapı tasarımının kapsamlı bir tahlilini yapıyor. Bu titiz çalışma, İslâmî tefsir ilmiyle modern hermenötiğin ortak bir yorumbilim zeminini kurmayı denemesiyle önemli. İslam ilahiyatını sosyal bilimlerle, sosyal teoriyle ve felsefeyle yeniden buluşturan bir eser.