Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2019)

Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2019) pdf


Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il. Tərcümə, tərtib, ön söz və qeydlərin müəllifi: N. Əhmədli; Elmi redaktor: Ş. Mustafayev. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2019, 332 s.

File format: PDF
File size: 1.25 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Şəmşəddil Sultanlığı 1801-ci ildə Rusiya imperiyası tərəfindən ilhaq edildikdən sonra həmin ərazidə vergi yığmaq məqsədi ilə siyahıyaalma aparılmış və Kameral təsvirlər tərtib edilmişdir. Eyni məqsədlə vaxtaşırı hazırlanan bu növ sənədlər imperiyanın tərkibinə daxil olan ərazilərin sosial-iqtisadi və demoqrafik tarixini araşdırmaq üçün qiymətli mənbə rolunu oynayır. Oxucuların diqqətinə təqdim edilən Şəmşəddil nahiyəsinin 1860-cı ilə aid Kameral təsviri də bu sənədlərdən biridir.

Related posts:

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...
Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных списков 1886 го...
Населенные места Российской империи в 500 и более жителей по данным первой всеобщей переписи населен...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Букшпан А. С. Азербайджанские курды (1932)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü (1933)
Описанiе Шекинской провинцiи, составленное въ 1819 году (1866)
Dərbənd şəhərinin Kameral təsviri, 1831-ci il (2020)
The 1820 Russian survey of the Khanate of Shirvan (2016)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)