Meryem K. Çifçi. Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı: Yüksek Lisans Tezi (2010)

Meryem K. Çifçi. Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı: Yüksek Lisans Tezi (2010) pdf


Meryem K. Çifçi. Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı: Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Hidayet Işık; T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı. Konya, 2010, IX+120 s.

File format: PDF
File size: 0.99 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans te...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)
Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)
Hüsna Kavaklıçeşme. Kars ve Iğdır Azerileri ağzı (2010)
Murat Celep. Düsturname-i Enveri'nin transkripti ve Türk kültür tarihi bakımından değerlendirilmesi ...
Ferhat Eroğlu. Atatürk'ün Büyük Nutku'nun basında karşılanışı ve yorumu (2010)
Mahmut Bolat. Tarihçesi, derlenmesi ve diziniyle Atatürk’ün söylev ve demeçleri (2011)
Nasrin Mousavi. Tekmiletü'l-Ahbar'ın Türkçe tercümesi ve değerlendirmesi (2018)
Murat Gündoğdu. Bogos Nubar Paşa'nın siyasi faaliyetleri, 1912-1922 (2019)
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân: kuruluştan 892/1487'ye kadar (2006)
Nişâncı Mehmet Paşa. Tevârîh-i Âl-i Osmân (1b-120a): metin-dil özellikleri-sözlük (2005)
Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu. Osmanlı Devleti'nin Lezgilerle ilişkileri, 1700-1732 (2014)
Mehmed b. Mehmed er-Rûmî(Edirneli)'nin Nuhbetü't-tevârih ve'l-ahbâr'ı ve Târîh-i Âl-i Osman'ı (2000)
Emrah Safa Gürkan. Ottoman Corsairs in the Western Mediterranean and Their Place in the Ottoman-Habs...