Çingizoğlu Ə. Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi (2012)

Çingizoğlu Ə. Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi (2012) pdf


Çingizoğlu Ə. Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi (tarixi–geneoloji tədqiqat). Elmi redaktor: Q. Hacıyev; Redaktor: V. Quliyev. Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2012, 324 s.

File format: PDF
File size: 9.55 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
İbişov S. Ə. Quba xanlığının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat). Dissertasiya (2007)
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move into the South ...
A History of Qarabagh: an annotated translation of Mirza Jamal Javanshir Qarabaghi's Tarikh-e Qaraba...
Süleymanov M. F. Azərbaycan diyarı Lahıc (1994)
Mustafayeva N. Ç. Cənubi Azərbaycan xanlıqları (1995)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında (2019)
Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli (2020)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Описанiе Шекинской провинцiи, составленное въ 1819 году (1866)
Kollektiv. İrəvan xanlığı (2010)
Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu. Əxbarnamə (2009)
The 1820 Russian survey of the Khanate of Shirvan (2016)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)