Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme (1990)

Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme (1990)
Title:Selim–Nâme
Author:Celâl–zâde Mustafa
Translator:
Editor:Hazırlayanlar: Ahmet Uğur, Mustafa Çuhadar
Language:Turkish
Series:Kültür Bakanlığı yayınları: 1182, 1000 Temel Eser dizisi: 154
Place:Ankara
Publisher:Kültür Bakanlığı
Year:1990
Pages:XII, 461
ISBN:9751706459
File:PDF, 23.7 MB
Download:Click here

Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme. Hazırlayanlar: Ahmet Uğur, Mustafa Çuhadar; Kültür Bakanlığı yayınları: 1182, 1000 Temel Eser dizisi: 154. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, XII+461 s. ISBN 9751706459

Elinizdeki şu baskıda Celal–zade Mustafa’nın «Selim–name» adlı eseri iki kısım halinde ele alınmış. 1. Kısım transkripe edilen metin, ll. Kısım ise, bugünkü dile aktarmadır. Sonda sadece ll. Kısma ait olan bir indeks verilmiştir.

Metni 22 fasıldan oluşan eserin yazarı 1494 yılında Tosya’da doğan Mustafa Çelebi 1567 yılında vefat etmiştir. Tosyalı Kadı Celâl’in oğludur. «Koca Nişancı» diye bilinmektedir. Yazar Selim devrinde yaşayan ve o devri iyi bilen bir kimsedir. Verdiği bilgiler, birinci el bir kaynak sayılan Vezir Piri Paşa’dandır. Eser Kanuni devrinde yazılmıştır ve yazar eserini yazdığı zaman 70 yaşlarının içinde bulunmakta idi. 

Eserinde ağdalı fakat ağırbaşlı bir üslup kullanmıştır. Eserine Meâsir–i Selim Hâni ismini vermiştir. Divanda Reisül’–Küttâb ve Nişancı olarak çalışan yazar, bunu bir imtiyaz addetmiş ve diğer yazarların bilmediği malûmatı alarak eserine aktarmıştır. Bu bakımdan tabiî olarakda eseri, bu çeşit eserler arasında özel ve mühim bir yer almıştır.

 Yazar davranışıyla, tam bir Selim taraftarıdır. Daima onu her yaptığı işte haklı göstermeye çalışmaktadır. Meselâ, Selim, aslâ babası Sultan Bayezid’e karşı gelip baş kaldırmamıştır. O sadece, babasını bir çıkmaz yola sevketmeye çalışan bencil vezirlerin, devlete açacakları zararlara karşı çıkmıştır. Onların politikalarına karşı gelmiştir. Babasından taht almak için esas çarpışan kardeşi Sultan Ahmet idi, vezirler ona alet oluyorlardı.

Hacim bakımından da bu eser, diğer Selim–Nâmelerden geniştir. Selim’in doğumuyla işe başlar ve hiç bir olayı atlamadan, onun ölümüyle bitirir. Olayların genel sıralaması ve anlatımdaki çok yakın benzerlik Kemal Pasa–Zâde ile yazarı birbirine çok yaklaştırır. Buna göre, su söylenebilir ki, Nişancı’nın Kemal Paşa Zâde’den kaynak yönünden, belki de stil yönünden yararlandığı açıktır.

Aynca malumat bakımından, yazarın kullandıkları ile Feridun Bey’in Münşeât–ı Selâtîn‘de kullandıkları biroirine çok benzemektedir. Bu da onun devlet dairesinde bulunduğu, devletin arşivini bir kaynak olarak kullandığı iddialarının doğru olduğunu gösterir bir delildir.

Related posts:

Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)