Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme (1990)

Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme (1990)


Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme. Hazırlayanlar: Ahmet Uğur, Mustafa Çuhadar; Kültür Bakanlığı Yayınları: 1182, 1000 Temel Eser Dizisi: 154. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, XII+461 s. ISBN 9751706459

File format: PDF
File size: 23.7 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Elinizdeki şu baskıda Celal–zade Mustafa’nın «Selim–name» adlı eseri iki kısım halinde ele alınmış. 1. Kısım transkripe edilen metin, ll. Kısım ise, bugünkü dile aktarmadır. Sonda sadece ll. Kısma ait olan bir indeks verilmiştir.
Metni 22 fasıldan oluşan eserin yazarı 1494 yılında Tosya’da doğan Mustafa Çelebi 1567 yılında vefat etmiştir. Tosyalı Kadı Celâl’in oğludur. «Koca Nişancı» diye bilinmektedir. Yazar Selim devrinde yaşayan ve o devri iyi bilen bir kimsedir. Verdiği bilgiler, birinci el bir kaynak sayılan Vezir Piri Paşa’dandır. Eser Kanuni devrinde yazılmıştır ve yazar eserini yazdığı zaman 70 yaşlarının içinde bulunmakta idi. 
Eserinde ağdalı fakat ağırbaşlı bir üslup kullanmıştır. Eserine Meâsir–i Selim Hâni ismini vermiştir. Divanda Reisül’–Küttâb ve Nişancı olarak çalışan yazar, bunu bir imtiyaz addetmiş ve diğer yazarların bilmediği malûmatı alarak eserine aktarmıştır. Bu bakımdan tabiî olarakda eseri, bu çeşit eserler arasında özel ve mühim bir yer almıştır. 
Yazar davranışıyla, tam bir Selim taraftarıdır. Daima onu her yaptığı işte haklı göstermeye çalışmaktadır. Meselâ, Selim, aslâ babası Sultan Bayezid’e karşı gelip baş kaldırmamıştır. O sadece, babasını bir çıkmaz yola sevketmeye çalışan bencil vezirlerin, devlete açacakları zararlara karşı çıkmıştır. Onların politikalarına karşı gelmiştir. Babasından taht almak için esas çarpışan kardeşi Sultan Ahmet idi, vezirler ona alet oluyorlardı.
Hacim bakımından da bu eser, diğer Selim–Nâmelerden geniştir. Selim’in doğumuyla işe başlar ve hiç bir olayı atlamadan, onun ölümüyle bitirir. Olayların genel sıralaması ve anlatımdaki çok yakın benzerlik Kemal Pasa–Zâde ile yazarı birbirine çok yaklaştırır. Buna göre, su söylenebilir ki, Nişancı’nın Kemal Paşa Zâde’den kaynak yönünden, belki de stil yönünden yararlandığı açıktır. 
Aynca malumat bakımından, yazarın kullandıkları ile Feridun Bey’in Münşeât–ı Selâtîn‘de kullandıkları biroirine çok benzemektedir. Bu da onun devlet dairesinde bulunduğu, devletin arşivini bir kaynak olarak kullandığı iddialarının doğru olduğunu gösterir bir delildir.

Related posts:

ORUÇ REİS
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы (1991)
Сыздыкова Р. Г. Язык "Жами´ат-тауарих" Жалаири (1989)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)