Tâci–zâde Sa’di Çelebi Münşeâtı (1956)

Tâci–zâde Sa'di Çelebi Münşeâtı (1956) pdf


Tâci–zâde Sa’di Çelebi Münşeâtı. Neşredenler: Necâti Lugal, Adnan Erzi. İstanbulun Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü Yayınları. İstanbul: İstanbul Matbaası, 1956, VIII+91 s.

File format: PDF
File size: 1.67 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


İçindekiler I. Önsöz … V Mektuplann muhtevaları … VI–VIII II. Münşeâtın metni … 1–85 1. II. Bâyezid’in Mahmüd Paşa’ya yazdığı mektup … 2–3 2. Cem Sultan’ın Bâyezld’e mektubu … 4–6 3. Cem’in mektubuna Bâyezid’in cevabı … 7–9 4. Bâyezid’in Deşt hükümdarına mektubu … 10–12 5. Uzun Hasan’ın Bâyezid’e gönderdiği mektup … 13–15 6. Bâyezid’in Uzun Hasan’ın mektubuna cevabı … 16–19 7. Cem’in Bâyezid’in mektubuna cevabı … 20–21 8. Uzun Hasan’m Niksar emiri Muhammed Bey’e yazdığı mektup … 22–23 9. Uzun Hasan’ın Bâyezid’e yazdığı mektup … 24–29 10. Bâyezid’in Uzun Hâsan’ın mektubuna cevabı … 30–32 11. Uzun Hasan’ın Bâyezid’e gönderdiği mektup … 33–35 12. Bâyezid’in Uzun Hasan’a yazdığı mektup … 36–41 13. Bâyezid’in Şirvanşahlardan Ferruh Yesâr’ın mektubuna cevabı … 42–44 14. Modon ve Koron kalelerinin fethi dolayısiyle Bursa halkına gönderilen beşâretnâme … 45–48 15. Mevlânâ Sirâc’ın Mahmud Paşa’ya gönderdiği mektup … 49–52 III. Muhtelif vesilelerle düşürülen mauzum veya mensur tarihler … 53–85 IV. Endeks … 87–91

Related posts:

ORUÇ REİS
Петр Иванович Петров-Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи на...
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 2. Cilt (2012)
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 1. Cilt (2012)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)