The history of al–Ṭabarī. Vol. 2 (1987)

The history of al–Ṭabarī. Vol. 2 (1987) pdf


The history of al–Ṭabarī (Ta’rīkh al–rusul wa’l–mulūk). Vol. 2: Prophets and Patriarchs. Translated and annotated by William M. Brinner. Albany, NY: State University of New York Press, 1987, XII+207 p. ISBN 0873959213, ISBN 0887063136

File format: PDF
File size: 9.84 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Мухаммад Наршахи. Исторiя Бухары (1897)
Nerşahî. Târîh-i Buhârâ (2013)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Theodor Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden aus der arabischen Chronik ...
Mustafa R. Ə. Tiflis əmirliyi (2019)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Derbend-Nâmeh, or the history of Derbend (1851)
«Дербенд-наме» в переводе Алийара б. Казима с языка тюрки на персидский язык (2017)
Dərbəndnamələr (2010)
Тарихи Дербендь-наме (2011)
Тарихи Дербендъ-наме (1898)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)