L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)

L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
Title:Hunlar. 4. baskı
Author:L. N. Gumilëv
Translator:Rusçadan çeviren: D. Ahsen Batur
Editor:
Language:Turkish
Series:Selenge yayınları No: 1.
Place:İstanbul
Publisher:Selenge yayınları
Year:2005
Pages:665
ISBN:9758839047
File:PDF, 3.01 MB
Download:Removed at the request of the copyright holder

L. N. Gumilëv. Hunlar. 4. baskı. Rusçadan çeviren: D. Ahsen Batur; Selenge yayınları No: 1. İstanbul: Selenge yayınları, 2005, 665 s. ISBN 9758839047

Lev Nikolayeviç Gumilëv’un Tarih bilimindeki temel ihtisası Hunlar ve Göktürkler başta olmak üzere Kadim Türkleredir. Gumilöv, esasen tarihçi olmakla beraber Etnojenez (ırkların oluşumu ve karışımı) alanındaki öncü çalışmalarıyla da dikkat çekmiş bir bilim adamıdır. 1912 Petersburg doğumludur. Babası N. S. Gümilov rejim muhalifi suçlamasıyla Stalin döneminde kurşuna dizilmiştir. Annesi meşhur Tatar şairi Anna Ahmetova’dır. Gümilov Leningrad Üniversitesi Almamater Tarih Enstitüsü öğrencisi iken rejim muhalifi olarak defalarca göz altına alınmış; 8 yıl kadar tutuklu kalmıştır. Gümilov’un “Hazar Çevresinde Binyıl”, “Etnojenez ve Dünyanın Biyosferi”, “Muhayyel Hükümdarlığı Ararken”, “Avrasya”, “Hunlar”, Eski Ruslar ve Büyük Step”, “Tarihi Boyunca Coğrafi Etnos” adlı eserleri vardır.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...