John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular (1993)

John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular (1993)
Title:300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular: aşiret, konfederasyon, imparatorluk (15. yüzyıl Türk-İran siyaseti üzerine bir inceleme)
Author:John E. Woods
Translator:Sibel Özbudun
Editor:Ek yazılar ve açıklamalar: Necdet Sakaoğlu
Language:Turkish
Series:Milliyet Yayınları: 162
Place:İstanbul
Publisher:Milliyet Yayınları
Year:1993
Pages:412 [11]
ISBN:975506124X
File:PDF, 10 MB
Download:Click here
John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular: aşiret, konfederasyon, imparatorluk (15. yüzyıl Türk-İran siyaseti üzerine bir inceleme). Çeviren: Sibel Özbudun; Ek yazılar ve açıklamalar: Necdet Sakaoğlu; Milliyet Yayınları: 162. İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993, 412 s. ISBN 975506124X

Related posts:

İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)