Düsturnamei Enverî: Medhal (1930)

Düsturnamei Enverî: Medhal (1930)
Title:[dış kapakta] Düsturnamei Enverî: Medhal (Bu medhal eserin tenkidi ile Aydın oğulları’nın tarihini ve Osmanlı hanedanının mebadisi hakkında malûmatı ihtiva etmektedir / [iç kapakta] Düsturnamei Enverî (Pariste Millî kütüphanede bulunan yegâne nüshadan Mükrimin Halil bey trafından istinsah ve neşredilen bu eser mumaileyhin bir mukaddemesini ihtiva eder)
Author:Enverî
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Türk tarih encümeni külliyati, adet: 15
Place:İstanbul
Publisher:Evkaf Matbaası
Year:[dış kapakta] 1930 / [iç kapakta] 1929
Pages:98 [1]
ISBN:
File:PDF, 15.7 MB
Download:Click here

Düstûrnâmei Enverî’nin bugüne ulaşan iki nüshasıdan ilki olan Paris Bibliothèque Nationale’de kayıtlıdır (Turc [Ancien Fonds] 250), bu nüshanın tarihî değeri olmayan İlkçağ’da kurulmuş bazı devletlerle ilgili kısımları hariç Selçuklu, Hârizmşah, Moğollar, Aydınoğulları ve Osmanlılar’la ilgili bölümleri Mükrimin Halil (Yinanç) tarafından 1930 yılında 2 kısımdan (fasikül/cüz) oluşan tek kitab olarak neşredilmiştir. İlk kısım 121 sayfa olup, eski yazıyla orjinal metnin baskısını oluşturuyor, iç kapakta baskı yılı 1928 olarak verilmiştir. Şu sayfada ulaşacağınız dosya ikinci kısımdır.

Düsturnamei Enverî. 1. Kısım (1930)
Düsturnamei Enverî. 1. Kısım (1930)

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)