Düsturnamei Enverî: Medhal (1930)

Düsturnamei Enverî: Medhal (1930)
Title:[dış kapakta] Düsturnamei Enverî: Medhal (Bu medhal eserin tenkidi ile Aydın oğulları’nın tarihini ve Osmanlı hanedanının mebadisi hakkında malûmatı ihtiva etmektedir / [iç kapakta] Düsturnamei Enverî (Pariste Millî kütüphanede bulunan yegâne nüshadan Mükrimin Halil bey trafından istinsah ve neşredilen bu eser mumaileyhin bir mukaddemesini ihtiva eder)
Author:Enverî
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Türk tarih encümeni külliyati, adet: 15
Place:İstanbul
Publisher:Evkaf Matbaası
Year:[dış kapakta] 1930 / [iç kapakta] 1929
Pages:98 [1]
ISBN:
File:PDF, 15.7 MB
Download:Click here

Düstûrnâmei Enverî’nin bugüne ulaşan iki nüshasıdan ilki olan Paris Bibliothèque Nationale’de kayıtlıdır (Turc [Ancien Fonds] 250), bu nüshanın tarihî değeri olmayan İlkçağ’da kurulmuş bazı devletlerle ilgili kısımları hariç Selçuklu, Hârizmşah, Moğollar, Aydınoğulları ve Osmanlılar’la ilgili bölümleri Mükrimin Halil (Yinanç) tarafından 1930 yılında 2 kısımdan (fasikül/cüz) oluşan tek kitab olarak neşredilmiştir. İlk kısım 121 sayfa olup, eski yazıyla orjinal metnin baskısını oluşturuyor, iç kapakta baskı yılı 1928 olarak verilmiştir. Şu sayfada ulaşacağınız dosya ikinci kısımdır.

Düsturnamei Enverî. 1. Kısım (1930)
Düsturnamei Enverî. 1. Kısım (1930)

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...