Anna Fenyvesi (ed). Hungarian language contact outside Hungary (2005)

Anna Fenyvesi (ed). Hungarian language contact outside Hungary (2005)
Title:Hungarian language contact outside Hungary: studies on Hungarian as a minority language
Author:Attila Benő, Csanád Bodó, István Csernicskó, Casper de Groot, Anna Fenyvesi, Lajos Göncz, Miklós Kontra, Magdolna Kovács, István Lanstyák, Klára Sándor, Gizella Szabómihály, Sándor N. Szilágyi, Sarah G. Thomason, Ottó Vörös
Translator:
Editor:Anna Fenyvesi
Language:English
Series:“Impact: Studies in language and society”, Vol. 20
Place:Amsterdam/Philadelphia
Publisher:John Benjamins Publishing Company
Year:2005
Pages:XX, 424
ISBN:9027218587, 1588116301
File:PDF, 4.86 MB
Download:Click here
Hungarian language contact outside Hungary: studies on Hungarian as a minority language. Edited by Anna Fenyvesi. Series: “Impact: Studies in language and society”, Vol. 20. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005, XX+424 p. ISBN 9027218587, ISBN 1588116301

Table of contents
List of tables … VII
List of figures … XI
List of maps … XIII
List of abbreviations … XV
About the authors … XVII
Acknowledgements … XXI
Introduction … 1
Anna Fenyvesi
Chapter 1
Typological and theoretical aspects of Hungarian in contact with other languages … 11
Sarah Grey Thomason
Chapter 2
Contextualizing the Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary project … 29
Miklós Kontra
Chapter 3
Hungarian in Slovakia … 47
István Lanstyák and Gizella Szabómihály
Chapter 4
Hungarian in Ukraine … 89
István Csernicskó
Chapter 5
Hungarian in Romania … 133
Attila Ben˝o and Sándor Szilágyi N.
Chapter 6
The Csángós of Romania … 163
Klára Sándor
Chapter 7
Hungarian in the former Yugoslavia (Vojvodina and Prekmurje) … 187
Lajos Göncz and Ottó Vörös
Chapter 8
Hungarian in Austria … 241
Csanád Bodó
Chapter 9
Hungarian in theUnited States … 265
Anna Fenyvesi
Chapter 10
Hungarian in Australia … 319
Magdolna Kovács
Chapter 11
The grammars of Hungarian outside Hungary from
a linguistic-typological perspective … 351
Casper de Groot
Bibliography … 371
Appendix
The linguistic questions of the SHOH questionnaire … 401
Index … 413

Related posts:

Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)
Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)
Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)
Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Ýusup Azmun. Söz kökümiz - öz kökümiz (2016)
Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)
Məmmədli R. H. Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (2007)
Mahmudov M. Ə. Kompüter dilçiliyi (2013)
Hüsna Kavaklıçeşme. Kars ve Iğdır Azerileri ağzı (2010)