Ahmet Taşğın. Türkmen Aleviler (2013)

Ahmet Taşğın. Türkmen Aleviler (2013)
Title:Türkmen Aleviler: Diyarbakır ve çevresindeki
Author:Ahmet Taşğın
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Çizgi Kitabevi yayınları: 467
Place:Konya
Publisher:Çizgi Kitabevi
Year:2013
Pages:XVII, 236
ISBN:9786055022280
File:PDF, 4.97 MB
Download:Click here
Diyarbakır Türkmen Alevileri bir bakıma sınırlarla beraber unutulan ve unutturulan ilişkiler ve coğrafyanın varlığını hatırlatmakta veya dikkat çekmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Diyarbakır Türkmen Alevileri örneği üzerinden sınırları aşan ve sürdürülmeye çalışılan ilişkilere doğrudan olmasa da değinmektedir. Sınırların işaret ettiği yeni mekan sınır ötesi mekanın kaybına neden olmuştur. Mekanın kaybı aynı zamanda mesajın da yitimi anlamına gelmektedir. Mesajın yitimi varlık alanına işaret eden mekanın anlamsızlaşmasına ve belirsizleşmesine neden olmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan kısa bir süre sonra sınırlara ilişkin yapılan anlaşmaya paralel olarak sistematik bir şekilde Diyarbakır Musul ve Halep’te yaşayan Türkmenler arasındaki bağlantı giderek azalmış ve kopmuştur. Diyarbakır ve çevresindeki Türkmenler Erzurum Şanlıurfa Gaziantep Musul ve Halep Türkmen hattıyla doğrudan irtibatlıdır. Adı geçen bölgelerde yaşayan Türkmenlerin büyük çoğunluğu Alevidir ve yine bu toplulukların büyük bir kısmı Hacı Bektaş’ı kendilerine büyük pir olarak kabul etmektedirler. Cemleri okudukları duaları nefesleri buyrukları Türkmen dilindedir.

Günümüzde Musul ve çevresinde yaşanan Şii Sünni çatışmasının merkezinde Türkmen Aleviler bulunmaktadır. Artık bu çatışmanın yeni alanı Halep ve çevresine kaymıştır. Türkmen Aleviler meydana gelen mezhep çatışmaları içerisinde dönüştükleri hakim unsurun parçası haline gelmektedir. Halbuki Diyarbakır Türkmen Alevileri başta olmak üzere sınır ötesi bu bölgelerin tarihi coğrafyasına dair hafızayı muhafaza etmekte ve giderek bu hafıza silinmektedir.

Diyarbakır Türkmen Alevilerinin her geçen nüfusları azalmakta ve yerleşik oldukları yerleşim yerlerini birer birer terk etmektedirler. Birçok köy Türkmen Alevi köyü olarak bilinmesine rağmen artık Alevi nüfusu bulunmamaktadır. Geride kalan köyler de yavaş yavaş azalıp bitmek üzereler. Diyarbakır merkeze bağlı Kadıköy ve Şerabi ile Bismil köylerinden Aşağı ve Yukarı Darlı’da Alevi nüfusu kalmamıştır. Çınar ilçesi Şükürlü köyünde Alevi nüfusu son yirmi yılda üçte ikisini kaybetmiştir. Görünen o ki yakın zamanda Diyarbakır çevresindeki Alevi köylerinden geriye Türkmenhacı ve Seyit Hasan kalacaktır.

Related posts:

Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Nagehan Tokdoğan. Yeni Osmanlıcılık (2018)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Kevin D. Mitnick, William L. Simon. Aldatma sanatı: güvenliğin insan boyutunun kullanılması (2009)
Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010...
Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)
Vilâyetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (2006)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Lale Yalçın-Heckmann. Kürtlerde aşiret ve akrabalık ilişkileri (2012)
Mehmet Eröz. Yörükler (1991)
Yusuf Ziya Yörükân. Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar (1998)
Bayandurlu sultan Uzun Həsənin öz soyu və elinin tarixinə dair yazdırdıqları
John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular (1993)
John E. Woods. The Aqquyunlu: clan, confederation, empire (1999)
Abû Bakr-i Tihrânî. Kitâb-i Diyârbakriyya: Ak-Koyunlular tarihi. 2. Cüz (1993)
Abû Bakr-i Tihrânî. Kitâb-i Diyârbakriyya: Ak-Koyunlular tarihi. 1. Cüz (1993)
Kevin D. Mitnick, William L. Simon. Aldatma sanatı (2013)
Orhan Türkdoğan. Güneydoğu kimliği: aşiret, kültür, insan (1998)