Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)

Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Title:Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri. Yüksek Lisans Tezi
Author:Osman Kabadayı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Kırıkkale
Publisher:Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:239
ISBN:
File:PDF, 2.48 MB
Download:Click here
Özet:

Bu araştırmanın konusunu başlangıçtan 11. yy’a kadarki Türk toplumunun bilim kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkan astronominin dil merkezli bir incelemesi oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle Eski Türkçe (Köktürkçe-Uygurca-Karahanlı Türkçesi) gök bilimi (astronomi) terimleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu terimler ses bilgisi, anlam bilgisi, terim türetmede kullanılan yöntemler ve köken bilimi (etimoloji) bakımlarından incelenmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın amacı, Eski Türkçe dönemi metinlerinden hareketle Eski Türkçe gök bilimi terimlerini ortaya koyarak bu terimlerin nasıl oluşturulduğunu belirlemek, terim yapmadaki hareket noktalarını değerlendirmek, terimlerin köken bilimi incelemelerini yapmak, Türkçenin Tarihsel Sözlüğü’ne, gök bilimi tarihi araştırmalarına ve gök bilimi terimlerini Türkçeleştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu araştırmada gök bilimi terimleri bir bilim tarihi uzmanı gözüyle değil, bir dil uzmanı bakışıyla ele alınmıştır. Araştırmada Türkçe terimlerin yanında, Eski Türkçe metinlerde geçen yabancı bir dilden alınmış gök bilimi terimleri de yer almıştır.

Bu çalışmanın başta Türk Dili olmak üzere Türk Gök bilimi (Astronomi) Tarihi, Türk Halk Bilimi, Türk Bilim Tarihi alanlarında da faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Related posts:

Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans te...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)