Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)

Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Title:Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri. Yüksek Lisans Tezi
Author:Osman Kabadayı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Kırıkkale
Publisher:Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:239
ISBN:
File:PDF, 2.48 MB
Download:Click here
Özet:

Bu araştırmanın konusunu başlangıçtan 11. yy’a kadarki Türk toplumunun bilim kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkan astronominin dil merkezli bir incelemesi oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle Eski Türkçe (Köktürkçe-Uygurca-Karahanlı Türkçesi) gök bilimi (astronomi) terimleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu terimler ses bilgisi, anlam bilgisi, terim türetmede kullanılan yöntemler ve köken bilimi (etimoloji) bakımlarından incelenmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın amacı, Eski Türkçe dönemi metinlerinden hareketle Eski Türkçe gök bilimi terimlerini ortaya koyarak bu terimlerin nasıl oluşturulduğunu belirlemek, terim yapmadaki hareket noktalarını değerlendirmek, terimlerin köken bilimi incelemelerini yapmak, Türkçenin Tarihsel Sözlüğü’ne, gök bilimi tarihi araştırmalarına ve gök bilimi terimlerini Türkçeleştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu araştırmada gök bilimi terimleri bir bilim tarihi uzmanı gözüyle değil, bir dil uzmanı bakışıyla ele alınmıştır. Araştırmada Türkçe terimlerin yanında, Eski Türkçe metinlerde geçen yabancı bir dilden alınmış gök bilimi terimleri de yer almıştır.

Bu çalışmanın başta Türk Dili olmak üzere Türk Gök bilimi (Astronomi) Tarihi, Türk Halk Bilimi, Türk Bilim Tarihi alanlarında da faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Related posts:

Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...
Oktay Bozan. Arşiv belgeleri ışığında Diyarbakır vilayetinde 1895 Ermeni olayları. Yüksek lisans tez...
Oğuz Gümüştekin. Urfa Hamidiye alayları. Yüksek lisans tezi (2019)
Cemalettin Kinç. Bitlis ve Bitlis Ermeni olayları (1870-1920). Yüksek lisans tezi (2012)
Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)