Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)

Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Title:16. yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş ayaklanmaları=Qizilbash rebellions in the 16th century Ottoman Empire. Doktora tezi
Author:Ümit Erkan
Translator:
Editor:Danışman: Harun Yıldız
Language:Turkish
Series:
Place:Samsun
Publisher:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2014
Pages:IX, 331
ISBN:
File:PDF, 2.44 MB
Download:Click here
Bu çalışmada 16. Yüzyılda Osmanlı döneminde ortaya çıkan kızılbaş ayaklanmaları ele alınmıştır. Çalışma, toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kızılbaş kavramının tarihsel süreci, kızılbaşların yaşadıkları yerler ve kızılbaşlara yönelik Osmanlı politikaları ilk elden örneklerle ele alınmıştır. İkinci bölümde II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve III. Murad dönemlerinde ortaya çıkan kızılbaş ayaklanmaları üzerinde durulmuştur. Bu amaçla arşiv belgeleri ve çağdaş tarihçilerden istifade edilerek ayaklanmaların hazırlayıcı faktörlerine, ortaya çıkış sebeplerine, lider kadrosuna, oluşum sürecine değinerek ayaklanmanın ideolojik zemini, zaman ve mekânı, taraftar kitlesi hakkında arka plan tahlilleri yapılmıştır. Neticede bu ayaklanmaların Safevi propagandalarının yanısıra siyasi ve sosyo-ekonomik sebepler nedeniyle ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.

In this study, it was dealt qizilbash rebellions in the 16th century Ottoman period. The study consisted of a total of two sections. In the first chapter, historical process of qizilbash concept, the regions of where qizilbashslive, Ottoman policies towards of qizilbashsin the light of primary sources. In the second chapter, it was focused on qizilbash rebellions in the period of II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman and III. Murad. For this purpose, have benefited from archival documents and contemporary historians, has been referred to predisposing factors for the rebellions, emergence reasons, staff of leader and process of formation. It has been performed on the background assays about of the ideological basis of the rebellion, time and space and the fan groups.Consequently, it was determined that theseqizilbash rebellionshave occured as a result ofSafavid propagandas as well aspolitical and socio-economic factors. Key Words: Alawism, History of Alawism, Qizilbash, Qizilbash Rebellions, OttomanSafavid Relations.

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)
Aşırlı A. Nargin adasında türk əsirləri (2011)
Jacques Bainville. Fransa tarihi (1938)
Jacques Bainville. Petite histoire de France (1930)
Ayşe Yanardağ. 1914 Bitlis isyanı. Yüksek lisans tezi (2005)
Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi...
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)