Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)

Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Title:16. yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş ayaklanmaları=Qizilbash rebellions in the 16th century Ottoman Empire. Doktora Tezi
Author:Ümit Erkan
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Samsun
Publisher:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2014
Pages:IX, 331
ISBN:
File:PDF, 2.44 MB
Download:Click here
Özet:
Bu çalışmada 16. Yüzyılda Osmanlı döneminde ortaya çıkan kızılbaş ayaklanmaları ele alınmıştır. Çalışma, toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kızılbaş kavramının tarihsel süreci, kızılbaşların yaşadıkları yerler ve kızılbaşlara yönelik Osmanlı politikaları ilk elden örneklerle ele alınmıştır.

İkinci bölümde II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve III. Murad dönemlerinde ortaya çıkan kızılbaş ayaklanmaları üzerinde durulmuştur. Bu amaçla arşiv belgeleri ve çağdaş tarihçilerden istifade edilerek ayaklanmaların hazırlayıcı faktörlerine, ortaya çıkış sebeplerine, lider kadrosuna, oluşum sürecine değinerek ayaklanmanın ideolojik zemini, zaman ve mekânı, taraftar kitlesi hakkında arka plan tahlilleri yapılmıştır. Neticede bu ayaklanmaların Safevi propagandalarının yanısıra siyasi ve sosyo-ekonomik sebepler nedeniyle ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)