Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)

Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Title:Ağaoğlular
Author:Vilayət Muxtar oğlu Quliyev
Translator:
Editor:Asif Rüstəmli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Ozan” nəşriyyatı
Year:1997
Pages:236
ISBN:
File:PDF, 88.2 MB
Download:Click here
Annotasiya: Kitabda Azərbaycan mədəniyyəti tarixində mühim yer tutan görkəmli ictimai-siyasi xadim, publisist, naşir Əhməd Ağaoğlunun (“Mən kiməm ?”, “Sərbəst firqə xatirələri”), qızı, ilk türk qadın hüquqşünası, Sürəyya Ağaoğlunun (“Bir ömür belə keçdi”) və oğlu Səməd Ağaoğlunun “Atamın dostları” xatirələri daxildir. Xatirələr Ağaoğlular nəslinin həyat və mübarizələrinə, eyni zamanda, Azərbaycan tarixinin qeyri-obyektiv təqdim olunmuş bir sıra səhifələrinin üzərinə işıq salır.

Kitab təkcə Azərbaycanın azsaylı memuar ədəbiyyatı həvəskarları üçün deyil, tarixçilər, filoloq, politoloq və hüquqşünaslar, həmçinin böyük türk dünyasını sevənlər üçün maraqlı ola bilər.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Halil İnalcık. Osmanlılar: fütuhat, imparatorluk, Avrupa ile ilişkiler (2010)
İbn Kemal. Tevârih-i Âl-i Osman. VII. Defter: tenkidli transkripsiyon (1957)
Yusuf Koç, Ali Koç (haz.). Tarihi gerçekler ışığında belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (2006)
Şükrü Oğuz Alpkaya. Yörük Ali Efe (2009)
Hayri Gökşin Özkoray. L’esclavage dans l’Empire ottoman (XVIe-XVIIe siècle): fondements juridiques, ...
Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu, 1918-1920 (2001)