Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)

Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Title:Ağaoğlular
Author:Vilayət Muxtar oğlu Quliyev
Translator:
Editor:Asif Rüstəmli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Ozan” nəşriyyatı
Year:1997
Pages:236
ISBN:
File:PDF, 88.2 MB
Download:Click here
Annotasiya: Kitabda Azərbaycan mədəniyyəti tarixində mühim yer tutan görkəmli ictimai-siyasi xadim, publisist, naşir Əhməd Ağaoğlunun (“Mən kiməm ?”, “Sərbəst firqə xatirələri”), qızı, ilk türk qadın hüquqşünası, Sürəyya Ağaoğlunun (“Bir ömür belə keçdi”) və oğlu Səməd Ağaoğlunun “Atamın dostları” xatirələri daxildir. Xatirələr Ağaoğlular nəslinin həyat və mübarizələrinə, eyni zamanda, Azərbaycan tarixinin qeyri-obyektiv təqdim olunmuş bir sıra səhifələrinin üzərinə işıq salır.

Kitab təkcə Azərbaycanın azsaylı memuar ədəbiyyatı həvəskarları üçün deyil, tarixçilər, filoloq, politoloq və hüquqşünaslar, həmçinin böyük türk dünyasını sevənlər üçün maraqlı ola bilər.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Hurşit Çetin Arslan. Erken Osmanlı Dönemi (1299-1451)'nde Akıncı Beyleri ve banilikleri. Yüksek lisa...
Şevval Seyfi. Balkanlarda bir akıncı beyi ve ailesi: Turahan Bey ve oğulları. Yüksek lisans tezi (20...
Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)