Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)

Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
Title:Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında (məqalələr toplusu)
Author:
Translator:
Editor:Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı: Almaz Ülvi (Almaz Qasım qızı Binnətova); Elmi redaktor: Vaqif Arzumanlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Qartal” nəşriyyatı
Year:2009
Pages:360
ISBN:
File:PDF, 36.8 MB
Download:Click here

Related posts:

Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
Abdülkadir Karahan. Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri (1980)
ديوان ابن سناء الملك ( ١٣٨٧–١٣٨٨)
Əlizadə S. Q. (tərt.) Oğuznamə (2006)
Əlişir Nəvai. Seçilmiş əsərləri (2004)
Hacılar V. Ə. Azərbaycan folkloru ənənələri: Gürcüstandakı türkdilli folklor örnəkləri əsasında (199...
Hacılar V. Ə. Gürcüstanda türk xalq ədəbiyyatı ənənələri (2005)