Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010)

Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010)
Title:Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği. 2. Baskı
Author:Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Yurt Kitap-Yayın
Year:2010
Pages:295
ISBN:9789759025755
File:PDF, 5.49 MB
Download:Click here
Bu kitap, Alevi tarih yazımında ortaya çıkan bir skandalı konu alıyor. Erdoğan Çınar, kitaplarında Hıristiyanlığın bir mezhebi olan Paulikienizm’i Alevilik; kiliselerini Alevi ocağı; kilise kurucularını Alevi dedesi; ilk çağın köleci
“Ma” topluluklarını Alevi;
Zeus tapınağını Hacı Bektaş dergahı; Makedon kilisesi kurucusu Constantine’i, Pir Sultan Abdal olarak sunuyor.

Tüm bunları yaparken, Bizans görevlisi Peter’in;
coğrafyacı Strabon’un; Anna Komnena’nın; Urfalı Mateos’un; Evliya Çelebi’nin … yazdıklarını tahrif ediyor…

Bu, Alevi tarih yazımında bir SKANDALDIR…

Related posts:

Əkbər N. Nəcəf. İnanc yaddaşı (2014)
Paşazadə A. H. İslamda ümmət və şüubilik (1992)
Uno Harva. Altain suvun uskonto (1933)
Uno Harva. Altay panteonu: mitler, ritüeller, inançlar ve tanrılar (2015)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
El libro egipcio de los muertos (2000)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Sylvia Browne, Lindsay Harrison. Prophecy: what the future holds for you (2006)
Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)
Vilâyetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (2006)
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun "İslama görə və islamiyyətdə qadın" əsərinə elmi-tənqidi yanaşmala...
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları (2007)
Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)
Ahmet Taşğın. Türkmen Aleviler (2013)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 8. Cilt: Kuvvet-Mucize (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 7. Cilt: Kalb-Kuşku (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 6. Cilt: Hicret-Kâfir (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 5. Cilt: Dua-Hicret (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 4. Cilt: Boşa-Dua (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 3. Cilt: Arabu-Borç (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 2. Cilt: Akra-Arab (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 1. Cilt: Âbâ-Akıl (1994)
Yusuf Ziya Yörükân. Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar (1998)
Arif Tekin. İslam’da şiddet (2015)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Harun Güngör. Türklerin din etnolojisi (2012)