Əliyeva N. A. “Mucəm əl-buldən” əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)

Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən"əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Title:“Mucəm əl-buldən” əsərində Azərbaycan və Qafqaz
Author:Nərgiz Ağasəlim qızı Əliyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: N. Vəlixanlı; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” NPM
Year:2020
Pages:424
ISBN:
File:PDF, 1.54 MB
Download:Click here

Annotasiya:

Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-buldən” əsəri XIII əsrin əvvəllərində Qafqaz, eləcə də Azərbaycanda baş vermiş hadisələrin gərginliyini əks etdirməklə yanaşı, monqollaraqədərki bəzi məsələlər, bölgənin tarixi coğrafiyası və dövrün müsəlman aləminin görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyəti ilə oxucuları tanış edir.

Mürəkkəb siyasi şəraitdə meydana gəlmiş “Mucəm əl-buldən” əsərində
Azərbaycanın və bütövlükdə Qafqazın siyasi-iqtisadi-mədəni həyatı haqqında qiymətli elmi materiallar yer alır. Əsər sözügedən ərazidə orta əsr şəhərlərinin ziyalı mühiti və Xilafət tərkibində olan ölkələrlə elmi-mədəni əlaqələrin öyrənilməsi, eyni zamanda bölgənin monqol hücumlarından əvvəlki və sonrakı vəziyyəti ilə bağlı müqayisəli təhlil aparılması baxımından da mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Kitabda şərh və qeydlərlə təqdim olunan elmi materiallar arxeoloqlara yeni tədqiqat obyektlərinin müəyyən olunması, yaşayış məskənlərinin lokallaşdırılmasına, epiqrafçılara bir çox məqbərə və tədris müəssisələrinin yaşını, görkəmli şəxslər haqqında məlumatları dəqiqləşdirməyə imkan yaradır.

Kitab Azərbaycan və Qafqazın orta əsrlər siyasi tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı və mədəni həyatının öyrənilməsi üçün dərs vəsaiti kimi də istifadə edilə bilər.

MÜNDƏRİCAT

Ön söz … 3
Giriş … 5
Yaqut əl-Həməvinin həyatı … 11
Yaqut əl-Həməvinin səyahətləri … 15
“Mucəm əl-buldən” əsərinin öyrənilmə tarixi … 23
Əsərin yazılma səbəbləri haqqında … 36
Əsərin strukturu … 37
Müəllifin iş üslubu … 39
Əsərdə istifadə olunan mənbələr … 47
Bölgənin tarixi coğrafiyası … 60
Azərbaycan və Qafqaz şəhərlərinin mədəni həyatı … 72
Təsərrüfat həyatı … 90
Bioqrafik mənbələrlə müqayisəli təhlil … 104
Nəticə … 115
“Mucəm əl-buldən” əsərinin Azərbaycan və Qafqaza aid hissələrinin tərcüməsi … 120
Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-buldən” əsərinin Azərbaycan və Qafqaza aid hissələri (ərəb dilində mətn) … 277
İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyat … 369
Adlar göstəricisi … 383

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...