Əliyeva N. A. “Mucəm əl-buldən” əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)

Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən"əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Title:“Mucəm əl-buldən” əsərində Azərbaycan və Qafqaz
Author:Nərgiz Ağasəlim qızı Əliyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: N. Vəlixanlı; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” NPM
Year:2020
Pages:424
ISBN:
File:PDF, 1.54 MB
Download:Click here

Annotasiya:

Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-buldən” əsəri XIII əsrin əvvəllərində Qafqaz, eləcə də Azərbaycanda baş vermiş hadisələrin gərginliyini əks etdirməklə yanaşı, monqollaraqədərki bəzi məsələlər, bölgənin tarixi coğrafiyası və dövrün müsəlman aləminin görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyəti ilə oxucuları tanış edir.

Mürəkkəb siyasi şəraitdə meydana gəlmiş “Mucəm əl-buldən” əsərində
Azərbaycanın və bütövlükdə Qafqazın siyasi-iqtisadi-mədəni həyatı haqqında qiymətli elmi materiallar yer alır. Əsər sözügedən ərazidə orta əsr şəhərlərinin ziyalı mühiti və Xilafət tərkibində olan ölkələrlə elmi-mədəni əlaqələrin öyrənilməsi, eyni zamanda bölgənin monqol hücumlarından əvvəlki və sonrakı vəziyyəti ilə bağlı müqayisəli təhlil aparılması baxımından da mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Kitabda şərh və qeydlərlə təqdim olunan elmi materiallar arxeoloqlara yeni tədqiqat obyektlərinin müəyyən olunması, yaşayış məskənlərinin lokallaşdırılmasına, epiqrafçılara bir çox məqbərə və tədris müəssisələrinin yaşını, görkəmli şəxslər haqqında məlumatları dəqiqləşdirməyə imkan yaradır.

Kitab Azərbaycan və Qafqazın orta əsrlər siyasi tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı və mədəni həyatının öyrənilməsi üçün dərs vəsaiti kimi də istifadə edilə bilər.

MÜNDƏRİCAT

Ön söz … 3
Giriş … 5
Yaqut əl-Həməvinin həyatı … 11
Yaqut əl-Həməvinin səyahətləri … 15
“Mucəm əl-buldən” əsərinin öyrənilmə tarixi … 23
Əsərin yazılma səbəbləri haqqında … 36
Əsərin strukturu … 37
Müəllifin iş üslubu … 39
Əsərdə istifadə olunan mənbələr … 47
Bölgənin tarixi coğrafiyası … 60
Azərbaycan və Qafqaz şəhərlərinin mədəni həyatı … 72
Təsərrüfat həyatı … 90
Bioqrafik mənbələrlə müqayisəli təhlil … 104
Nəticə … 115
“Mucəm əl-buldən” əsərinin Azərbaycan və Qafqaza aid hissələrinin tərcüməsi … 120
Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-buldən” əsərinin Azərbaycan və Qafqaza aid hissələri (ərəb dilində mətn) … 277
İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyat … 369
Adlar göstəricisi … 383

Related posts:

REVVÂDÎLER
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...