Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)

Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Title:XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi
Author:Erhan Ateş
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Hatic Oruç
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2015
Pages:XXVI, 216
ISBN:
File:PDF, 1.65 MB
Download:Click here

Özet: Ortaya çıkışları itibariyle Türk tarihinin en tartışmalı kavimlerinden birisi olan Kıpçaklar, geçirmiş oldukları uzun ve karmaşık serüvenlerin neticesinde Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlara kadar gelmişlerdir. Burada bulundukları sırada Ruslara karşı başarılı mücadeleler veren Kıpçaklar, Gürcü Kralı IV. David‟in daveti ile Gürcistan‟a göç etmişlerdir. Gürcü ordusu içerisinde soydaşları Selçuklulara karşı mücadele eden Kıpçaklar, Gürcülere tarihlerinin en parlak devirlerini yaşatmışlardır. Gürcistan‟da bulundukları sırada askerî ve siyasî alanlarda önemli mevkilere kadar yükselen Kıpçaklar, zaman zaman Gürcülerle karşı karşıya gelmişledir. Kraliçe Tamara döneminin ardından ülkedeki etkinlikleri azalmaya başlayan Kıpçaklar, zamanla Hristiyanlaşarak Gürcüler içerisinde asimile olmuşlardır. Moğol istilaları sırasında yürüttükleri politikalar ile bölge tarihinin gidişatına etki eden Kıpçaklar, Ahıska bölgesinde bir atabeklik kurmuşlardır. 1578 yılına kadar bölgede varlığını sürdüren bu atabeklik pek çok önemli faaliyet gerçekleştirmiştir.

Abstract: Kipchak, one of the most controversial tribes of Turkish history in respect oftheirs emergence, came to the steppes at the north of Black Sea after their long andcomplicated journeys. While they were in this region, Kipchaks gave succesfulcampaigns against Russians and with the invitation of Georgian King David IV. theymigrate to Georgia. Kipchaks in the rule of Georgian army fought againts their ownkins, the Seljuks, and they enabled Georgians to live their most glorious years.Kipchaks, who advanced to important positions military and politically, sometimesobjected to Georgians. After the era of Queen Tamara, the activities of Kipchaks diedaway, they embraced Christianity and they were asimilated within Georgians. Kipchaks influenced the process of the history of the region with their policies duringMongol invasions and they established principality in the Ahıska. This Principatiyserved significantly until 1578.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)