Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)

Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Title:Azərbaycan və inqilabı
Author:Məhəmməd Şərif Əfəndizadə
Translator:İdeya müəllifləri, ərəb qrafikasından latın qrafikasına transliterasiya, şərhlər və lüğət: Taleh Hacıyev, Eldar Əmirov, Elmin Əliyev; Ön sözün müəllifi: Ceyhun Yunis oğlu Osmanlı
Editor:Elmi redaktorlar: Məmməd Əliyev, Musa Qasımlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:[“İrəli” İctimai Birliyi]
Year:2013
Pages:144
ISBN:
File:PDF, 3.56 MB
Download:Click here

Annotasiya: M. Ş. Əfəndizadənin “Azərbaycan və inqilabı” kitabı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) dövründə hakimiyyətdaxili ziddiyyətləri, həmçinin ölkədə yaşanan siyasi-iqlisadi, ideoloji problemləri tənqidi məzmunda işıqlandıran azsaylı mənbələrdən biridir. Kitab hər bir soydaşımızı tariximizin ən şərəfli nailiyyətlərindən olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu sürətləndirmiş daxili səbəblərlə tanış edir, hakimiyyət nümayəndələri arasındakı çəkişmələrin ölkəni hansı çətinliklərlə üz-üzə qoymasından real faktların dili ilə söz açır. Azərbaycanda ilk dəfə nəşr edilən bu əsərin Xalq Cümhuriyyətinin irsini öyrənən tədqiqatçılar, həmçinin tariximizlə maraqlanan hər kəs üçün maraqlı olacağı şübhə doğurmur.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)