Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)

Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Title:Azərbaycan və inqilabı
Author:Məhəmməd Şərif Əfəndizadə
Translator:İdeya müəllifləri, ərəb qrafikasından latın qrafikasına transliterasiya, şərhlər və lüğət: Taleh Hacıyev, Eldar Əmirov, Elmin Əliyev; Ön sözün müəllifi: Ceyhun Yunis oğlu Osmanlı
Editor:Elmi redaktorlar: Məmməd Əliyev, Musa Qasımlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:[“İrəli” İctimai Birliyi]
Year:2013
Pages:144
ISBN:
File:PDF, 3.56 MB
Download:Click here

Annotasiya: M. Ş. Əfəndizadənin “Azərbaycan və inqilabı” kitabı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) dövründə hakimiyyətdaxili ziddiyyətləri, həmçinin ölkədə yaşanan siyasi-iqlisadi, ideoloji problemləri tənqidi məzmunda işıqlandıran azsaylı mənbələrdən biridir. Kitab hər bir soydaşımızı tariximizin ən şərəfli nailiyyətlərindən olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu sürətləndirmiş daxili səbəblərlə tanış edir, hakimiyyət nümayəndələri arasındakı çəkişmələrin ölkəni hansı çətinliklərlə üz-üzə qoymasından real faktların dili ilə söz açır. Azərbaycanda ilk dəfə nəşr edilən bu əsərin Xalq Cümhuriyyətinin irsini öyrənən tədqiqatçılar, həmçinin tariximizlə maraqlanan hər kəs üçün maraqlı olacağı şübhə doğurmur.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...