Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)

Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Title:Safevî hanedanının kökeni: tarikattan saltanata giden yol
Author:Namiq Musalı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Alevî İnanç Birliği Vakfı
Year:2018
Pages:24
ISBN:9786058101005
File:PDF, 18.5 MB
Download:Click here

Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni: tarikattan saltanata giden yol // Uluslararası geçmişten geleceğe Alevîlik sempozyumu, 8-10 Aralık 2018, Ankara: sempozyum bildirileri. 1. baskı. Editörler: Hüseyin Dedekargınoğlu, Ahmet Taşğın; Dizi: Alevî İnanç Birliği Vakfı, no. 4. Ankara: Alevî İnanç Birliği Vakfı, 2018, s. 19-42. ISBN 9786058101005

Her ne kadar modern tarihçilikte Safevî hanedanı ataları farklı etnik kökenlere dayandırılmaya çalışılmışsa da, “Safvetü’s-Safâ”, “Fütûhât-ı Şâhî”, “Şeyh Safi Tezkiresi”, “Târîh-i ‘Âlemârâ-yı ‘Abbâsî”, “Silsiletü’n-Neseb-i Safeviyye”, “Târîh-i ‘Âlemârâ-yı Şâh İsmâ‘îl”, “Cihângüşâ-yı Hâkân-ı Sâhib-kırân”, “Huld-i Berîn”, “Kutub-nâme” vs. gibi birinci el kaynaklarda Safevîlerin Türk oldukları belirtilmektedir. Bunun yanı sıra daha Şeyh Safi döneminden itibaren bu ailenin seyitlikle bir bağlantısının bulunduğuna vurgu yapılmaktadır. Çalışmamızda bir taraftan Safevî sülalesinin kökeni üzerinde dururken, diğer taraftan da onların tarikattan saltanata giden yolunu ele alacak, bu süreci engelleyen ve destekleyen faktörleri belirlenmeye çaba göstereceğiz.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)