Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)

Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Title:Safevî hanedanının kökeni: tarikattan saltanata giden yol
Author:Namiq Musalı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ankara
Publisher:Alevî İnanç Birliği Vakfı
Year:2018
Pages:24
ISBN:9786058101005
File:PDF, 18.5 MB
Download:Click here

Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni: tarikattan saltanata giden yol // Uluslararası geçmişten geleceğe Alevîlik sempozyumu, 8-10 Aralık 2018, Ankara: sempozyum bildirileri. 1. baskı. Editörler: Hüseyin Dedekargınoğlu, Ahmet Taşğın; Dizi: Alevî İnanç Birliği Vakfı, no. 4. Ankara: Alevî İnanç Birliği Vakfı, 2018, s. 19-42. ISBN 9786058101005

Her ne kadar modern tarihçilikte Safevî hanedanı ataları farklı etnik kökenlere dayandırılmaya çalışılmışsa da, “Safvetü’s-Safâ”, “Fütûhât-ı Şâhî”, “Şeyh Safi Tezkiresi”, “Târîh-i ‘Âlemârâ-yı ‘Abbâsî”, “Silsiletü’n-Neseb-i Safeviyye”, “Târîh-i ‘Âlemârâ-yı Şâh İsmâ‘îl”, “Cihângüşâ-yı Hâkân-ı Sâhib-kırân”, “Huld-i Berîn”, “Kutub-nâme” vs. gibi birinci el kaynaklarda Safevîlerin Türk oldukları belirtilmektedir. Bunun yanı sıra daha Şeyh Safi döneminden itibaren bu ailenin seyitlikle bir bağlantısının bulunduğuna vurgu yapılmaktadır. Çalışmamızda bir taraftan Safevî sülalesinin kökeni üzerinde dururken, diğer taraftan da onların tarikattan saltanata giden yolunu ele alacak, bu süreci engelleyen ve destekleyen faktörleri belirlenmeye çaba göstereceğiz.

Leave a Comment