Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Title:Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914)=The province of Tbilisi under the rule of tsarist Russia (1878-1914). Doktora tezi
Author:Mustafa Tanrıverdi
Translator:
Editor:Danışman: Mahir Aydın
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XV, 321
ISBN:
File:PDF, 5.85 MB
Download:Click here
Çarlık Rusyası’nın Tiflis Vilayeti, günümüz Gürcistan sınırlarında yer almaktaydı. Nüfus yapısı dikkate alındığında, Kafkasya’daki sosyal dönüşümün en hızlı yaşandığı bölgelerden birisi idi. Bilhassa Tiflis şehri, çok etnili nüfus yapısı itibariyle Rusya İmparatorluğu’nun nüfus karakterinin Kafkasya’daki yansımasının en önemli örneğini oluşturuyordu. Vilayetin merkezi Tiflis, aynı zamanda Rusya’nın Kafkasya’yı yönettiği şehir idi. Kafkasya Genel Valiliği, Kafkasya Ordusu Başkumandanlığı ve İmparatorluğun önemli yönetim organları burada yer alıyordu. XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında vilayette yaşanan gelişmeler, Rusya’nın yanı sıra Osmanlı Devleti ve İran topraklarında etkili sonuçlar doğurdu. Bölgedeki siyasal gelişmeler, Rusya İmparatorluğu’nun oradaki geleceğini yakından ilgilendirdiği gibi; aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin iç gelişmeleri ile de bağlantılı idi. Buradaki siyasal ve sosyal dönüşüme önem veren Osmanlı Devleti, Tiflis Başşehbenderliği vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri sürekli olarak takip etmekteydi. Bu tez, 1878-1914 yılları arasında Tiflis Vilayeti’nin idari, sosyal ve ekonomik yapısını, yukarıda bahsedilen gelişmeleri, ana kaynaklar ışığında değerlendirmeyi amaçladı.

The province of Tbilisi in the Tsarist Russia is located in present day Georgia. Given its demographic make-up, the province was one of the regions that had witnessed rapid social changes across the Caucasus. Particularly, the city of Tbilisi, with a multi-ethnic population, embodied the qualities of the Russian imperial polity. Standing in the center of the province was the city of Tbilisi which was also the setting where Russia administered the entire Caucasus. The city featured important imperial administrative institutions such as the Office of the Governor-General for Caucasus and the Supreme Command for Caucasus. The developments in the late 19th and early 20th century held important ramifications not only for Caucasus but for the Ottoman Empire and Iran as well. The political developments in the region were not only significant for the future of the Tsarist Russia but also had clear domestic implications for the Ottoman Empire. The Ottoman state, deeply invested in the political and social transformations in the province of Tbilisi, monitored the regional developments through the Consulate General in Tbilisi. Through an analysis of major primary sources, this dissertation assesses the administrative, social, and economic characteristics in the province of Tbilisi from 1878 to 1914 by placing the region within the broader historical context mentioned above.

Related posts:

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)