Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Title:Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914)=The province of Tbilisi under the rule of tsarist Russia (1878-1914). Doktora tezi
Author:Mustafa Tanrıverdi
Translator:
Editor:Danışman: Mahir Aydın
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XV, 321
ISBN:
File:PDF, 5.85 MB
Download:Click here
Çarlık Rusyası’nın Tiflis Vilayeti, günümüz Gürcistan sınırlarında yer almaktaydı. Nüfus yapısı dikkate alındığında, Kafkasya’daki sosyal dönüşümün en hızlı yaşandığı bölgelerden birisi idi. Bilhassa Tiflis şehri, çok etnili nüfus yapısı itibariyle Rusya İmparatorluğu’nun nüfus karakterinin Kafkasya’daki yansımasının en önemli örneğini oluşturuyordu. Vilayetin merkezi Tiflis, aynı zamanda Rusya’nın Kafkasya’yı yönettiği şehir idi. Kafkasya Genel Valiliği, Kafkasya Ordusu Başkumandanlığı ve İmparatorluğun önemli yönetim organları burada yer alıyordu. XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında vilayette yaşanan gelişmeler, Rusya’nın yanı sıra Osmanlı Devleti ve İran topraklarında etkili sonuçlar doğurdu. Bölgedeki siyasal gelişmeler, Rusya İmparatorluğu’nun oradaki geleceğini yakından ilgilendirdiği gibi; aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin iç gelişmeleri ile de bağlantılı idi. Buradaki siyasal ve sosyal dönüşüme önem veren Osmanlı Devleti, Tiflis Başşehbenderliği vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri sürekli olarak takip etmekteydi. Bu tez, 1878-1914 yılları arasında Tiflis Vilayeti’nin idari, sosyal ve ekonomik yapısını, yukarıda bahsedilen gelişmeleri, ana kaynaklar ışığında değerlendirmeyi amaçladı.

The province of Tbilisi in the Tsarist Russia is located in present day Georgia. Given its demographic make-up, the province was one of the regions that had witnessed rapid social changes across the Caucasus. Particularly, the city of Tbilisi, with a multi-ethnic population, embodied the qualities of the Russian imperial polity. Standing in the center of the province was the city of Tbilisi which was also the setting where Russia administered the entire Caucasus. The city featured important imperial administrative institutions such as the Office of the Governor-General for Caucasus and the Supreme Command for Caucasus. The developments in the late 19th and early 20th century held important ramifications not only for Caucasus but for the Ottoman Empire and Iran as well. The political developments in the region were not only significant for the future of the Tsarist Russia but also had clear domestic implications for the Ottoman Empire. The Ottoman state, deeply invested in the political and social transformations in the province of Tbilisi, monitored the regional developments through the Consulate General in Tbilisi. Through an analysis of major primary sources, this dissertation assesses the administrative, social, and economic characteristics in the province of Tbilisi from 1878 to 1914 by placing the region within the broader historical context mentioned above.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)