Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Title:Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914)=The province of Tbilisi under the rule of tsarist Russia (1878-1914). Doktora tezi
Author:Mustafa Tanrıverdi
Translator:
Editor:Danışman: Mahir Aydın
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XV, 321
ISBN:
File:PDF, 5.85 MB
Download:Click here
Çarlık Rusyası’nın Tiflis Vilayeti, günümüz Gürcistan sınırlarında yer almaktaydı. Nüfus yapısı dikkate alındığında, Kafkasya’daki sosyal dönüşümün en hızlı yaşandığı bölgelerden birisi idi. Bilhassa Tiflis şehri, çok etnili nüfus yapısı itibariyle Rusya İmparatorluğu’nun nüfus karakterinin Kafkasya’daki yansımasının en önemli örneğini oluşturuyordu. Vilayetin merkezi Tiflis, aynı zamanda Rusya’nın Kafkasya’yı yönettiği şehir idi. Kafkasya Genel Valiliği, Kafkasya Ordusu Başkumandanlığı ve İmparatorluğun önemli yönetim organları burada yer alıyordu. XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında vilayette yaşanan gelişmeler, Rusya’nın yanı sıra Osmanlı Devleti ve İran topraklarında etkili sonuçlar doğurdu. Bölgedeki siyasal gelişmeler, Rusya İmparatorluğu’nun oradaki geleceğini yakından ilgilendirdiği gibi; aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin iç gelişmeleri ile de bağlantılı idi. Buradaki siyasal ve sosyal dönüşüme önem veren Osmanlı Devleti, Tiflis Başşehbenderliği vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri sürekli olarak takip etmekteydi. Bu tez, 1878-1914 yılları arasında Tiflis Vilayeti’nin idari, sosyal ve ekonomik yapısını, yukarıda bahsedilen gelişmeleri, ana kaynaklar ışığında değerlendirmeyi amaçladı.

The province of Tbilisi in the Tsarist Russia is located in present day Georgia. Given its demographic make-up, the province was one of the regions that had witnessed rapid social changes across the Caucasus. Particularly, the city of Tbilisi, with a multi-ethnic population, embodied the qualities of the Russian imperial polity. Standing in the center of the province was the city of Tbilisi which was also the setting where Russia administered the entire Caucasus. The city featured important imperial administrative institutions such as the Office of the Governor-General for Caucasus and the Supreme Command for Caucasus. The developments in the late 19th and early 20th century held important ramifications not only for Caucasus but for the Ottoman Empire and Iran as well. The political developments in the region were not only significant for the future of the Tsarist Russia but also had clear domestic implications for the Ottoman Empire. The Ottoman state, deeply invested in the political and social transformations in the province of Tbilisi, monitored the regional developments through the Consulate General in Tbilisi. Through an analysis of major primary sources, this dissertation assesses the administrative, social, and economic characteristics in the province of Tbilisi from 1878 to 1914 by placing the region within the broader historical context mentioned above.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)