Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri’nin değerlendirmesi. Yüksek lisans tezi (2013)

Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans tezi (2013)
Title:1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri’nin değerlendirmesi=The evaluation of Population Registers of Coastal Villages in Gonio and Batumi Number 1170. Yüksek lisans tezi
Author:Murat Kaya
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Nebi Gümüş
Language:Turkish
Series:
Place:Rize
Publisher:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2013
Pages:321
ISBN:
File:PDF, 4.24 MB
Download:Click here

Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri’nin değerlendirmesi. Yüksek lisans tezi. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, 321 s.

1170 Nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri’nin Değerlendirmesi adlı çalışma giriş, birinci bölüm, ikinci bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Bu çalışma ile ilgili bölgenin XIX. yüzyıldaki demografik yapısı incelenmiştir. İnsanoğlunun geleceğe yönelik ilgisinin geçmişe yönelik ilgiyle benzerlik gösterdiği ortadadır. Çünkü insan ancak yaşadığı ana sahiptir. Geleceğe dair herhangi bir tasarrufu olamaz. Aynı şekilde geçmiş de yaşanmışlığı ile artık geride kalmıştır. Değiştiremeyeceğimiz ve hükmedemeyeceğimiz bir alandır. Geçmişe yönelik merak edilen konuların başında soy kavramı gelmektedir. Öyle ki; bazı toplumlar soy ağacı listeleri hazırlamış ve bu alanı özel itibar sebebi görmüştür. Üzerinde çalıştığımız, T.C Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında NFS.d kod ve 1170 sıra numarası ile saklanan nüfus defteri de bölgede halihazırda yaşayan ya da başka yerlere göç etmiş insanların köklerine ışık tutacak niteliktedir. Çalışmanın giriş kısmında, gerekçe ve buna bağlı bakış açısı ele alınmıştır. Birinci bölümde, yapılan nüfus sayımının deftere kaydedilme şekli ve defterin sunduğu birtakım kavramlar analiz edilmiştir. İkinci bölümde, çalışmanın asıl gövdesini oluşturan nüfus kayıtlarının latinize edilmiş hali yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise uzun soluklu bu çalışmadan ortaya çıkan bazı değerlendirmelere yer verilmektedir. Defterin -belli sebeplerle- erkek nüfusu dikkate alarak hazırlanmış olması bir eksiklik olsa da tahmini birtakım hesaplamalarla kadınların da dahil olduğu genel nüfusun durumu irdelenebilir. Bu duruma karşılık defterin sunduğu en önemli imkanlardan olan; aile isimleri, lâkaplar ve hatta kişilerin eşkallerinin kısaca aktarılması; yapılacak başka araştırmalara ışık tutacak niteliktedir.

This study named The Evaluation of Population Registers of Coastal Villages in Gonio and Batumi Number 1170 includes the sections Introduction, First Chapter, Second Chapter and Conclusion. In this study, the demographic structures of the related places in the 19th century are examined. It is clear that peoples interest in the future parallels with their interest in the past since they just have the present moment. People dont have a definite effect on the future. In the same way, past is already in the past with all the things lived. It is a period of time which is not possible to change or control. Genealogy is one of the subjects people care most about the past. For this reason, some societies have prepared lists of family tree and the families whose roots go more back to the past have gained special reputation. The population registers on which I have studied, kept with the code NFS.d and the number 1170 in the Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State Archives Departmant of Ottoman Archives, shed light on the roots of the families who live there now or migrated to other places in the past. In the Introduction section of the study, the reason and the related viewpoint is expressed. In the First Chapter, how the census is recorded to the papers and the meanings of some words and phrases in the papers are analysed. In the ?Second Chapter?, population registers which form the main body of the study are showed in Latin alphabet. In the Conclusion section, several evaluations arised from this long-term study are presented. Despite the fact that the demographic data were only recorded according to mens population for several reasons is a lack, with some approximative calculations, its possible to examine the state of total population which includes the number of both men and women. On the other hand, family names, nicknames, and even physical descriptions of people in the registers are of great importance to other researchs planned to do.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...