Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans tezi (2016)

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans tezi (2016)
Title:XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877)=Social and economical situation in Batumi region in XIX. century. Yüksek lisans tezi
Author:Nesrin Yıldırım
Translator:
Editor:Danışman: Oktay Kızılkaya
Language:Turkish
Series:
Place:Kars
Publisher:Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2016
Pages:XII, 167
ISBN:
File:PDF, 8.05 MB
Download:Click here

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans tezi. Kars: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, XII+167 s.

Bu tezin hazırlanmasındaki amaç 19. yüzyıl’ın başından 93 Harbine kadar ki süreç içerisinde Batum’un siyasi, idari, sosyal, ekonomik ve demografik durumunu incelemektir. Genel olarak bakıldığında yukarıda bahsedilen süreç içerisinde Batum her manada önemli bir liman kenti olup Osmanlı ile Rusya arasında paylaşılamayan bölgedir. Bu tezin giriş bölümünde şehrin kısa tarihçesi, Batum’un adı, M.Ö ve M.S hangi devletlerin hakimiyetinde kaldığı Osmanlı Devleti’ne dahil oluşu ve bölgenin Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar neticesinde Rusya’ya dahil oluşu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde şehrin fiziki yapısı, tabyalar, dini ve sosyal yapılar, ticari yapılar, eğitim, ulaşım ve haberleşme hakkında bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde Batum Sancağının idaresi şehir yönetimindeki meclisler, sağlık işleri, adli idare, kaza yönetimi ve askeri idare hakkında bilgiler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde sancağın nüfusu, göç ve iskan çalışmaları yer almaktadır. Dördüncü bölümde Batum’daki sosyal hayat ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiler ve sosyal hayatı etkileyen olaylar yer almaktadır. Beşinci bölümde ise tarım, ormancılık, hayvancılık, ticaret ve vergilere yer verilmektedir. Bu bilgilerin toplanmasında kullanılan kaynaklar genel olarak Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgeleri, Trabzon Vilayet Salnameleri, Ansiklopediler, makaleler, kitaplar, süreli yayınlar ve bazı tezlerden yararlanılarak meydana getirilmiştir.

The purpose in the preparation of this these is is to investigate Batumi’s political, administrative, social, economical and demographic situation from 19th century’s beginning till Russian-Ottoman war. When seen generally Batumi has always been an un sharableregion as a harbour city in all issues between Ottomans and Russia. In the introduction part of this thesis, the in formation is given on the city’s short history, Batumi’s name, by which states the city is governed B.C and D.C, itsin volvementin to the Ottoman stateand city’sin volvementin to the Russia after wars between Ottomans and Russia. In the first part, there is given in formation about the city’s in frastructure, bastion, religious and social buildings, education, commercial buildings, transportation and communication. In the second part, there is information about the management of Batumi flag, assemblies in city administration, heal thissues, judicial management, city management and military management. In the third part, there is population of region, migration and in habiting works. In the fourth part, there is social life and relation samong social groups and events that affectsocial life. In the fifth part, there is agriculture, forestry, stockraising, tradeandtaxes. Resourcesused in gathering thisin formation is generally from Prime Ministry Ottoman Archieve documents, Trabzon cityyearbooks, Encyclopedias, articles, boks, periodical and same these is.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Murat Yılmaz. Jön Türk matbuatında propaganda (1895-1902). Doktora tezi (2020)
Hatice Tekin. 219 numaralı Urfa şer'iyye sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1311-1312 ...
Mert Daban. Ankara Vilâyeti'ne yapılan sürgünler (1895-1912). Yüksek lisans tezi (2021)
Rümeysa Ülkü. Ermenilerin dilinden Türk-Ermeni ilişkileri; Devlete sadakat gösteren Ermeniler (1878-...
Fikrettin Yavuz. Ermeni Katagikosu Mıgırdıç Kırımyan ve Ermeni meselesindeki rolü. Yüksek lisans tez...
Turgut Cura. Jacques Thobie'ye göre Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde Fransız nüfuzu ve çıkarları (...
Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa'nın Ermeni politikası. Yükse...
Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti'nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)
Janet Klein. Hamidiye Alayları: imparatorluğun sınır boyları ve Kürt aşiretleri (2014)
Janet Klein. The margins of empire: Kurdish militias in the Ottoman tribal zone (2011)
Ahmet Uçmaz. Miran aşireti ve Mustafa Paşa. Yüksek lisans tezi (2019)
Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Kaan Gülşen. Paramilitarizm ve kuvvetlerin yerelleşmesi: Hamidiye Alayları ve Geçici Köy Koruculuğu ...
Metin Argunhan. Hamidiye alayları ile koruculuk ilişkisi. Yüksek lisans tezi (2009)
Alparslan Bağcı. Hamidiye Alayları ve koruculuk sistemi. Yüksek lisans tezi (2019)
Önder Eren Akgül. Yemen as an Ottoman frontier and attempt to build a native army: Asakir-i Hamidiye...