Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)

Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Title:Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi
Author:Recep Karacakaya
Translator:
Editor:Tezi yönetenler: Cemil Oktay, Şükrü Hanioğlu
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1992
Pages:VI, 97
ISBN:
File:PDF, 13 MB
Download:Click here

Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, VI+97 s.

Ermeni meselesi, Türkiye’nin başını ağrıtan bir dış politika sorunu olarak zaman zaman gündeme gelen önemli bir konudur. Bu konuda yazılmış bir çok eser bulunmakla beraber, Ermeni meselesinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde büyük rolü olan İngiltere ve Rusya’nın durumu teferruatlı olarak incelenmemiştir. Biz bu nedenle bu hususta bir çalışma yapmayı uygun bulduk ve 1878-1895 yılları arasında Rusya’nın Ermeni meselesindeki rolünü değerlendirmek istedik.

Başlangıçtan itibaren Türk-Rus, Rus-Ermeni ve Türk-Ermeni ilişkilerine değindikten sonra 1877-1878 savaşı öncesi ve sonrasındaki Türk-Rus-Ermeni ilişkilerine temas ettik. Daha sonraları ise Rus memurlarının, Rusya’nın stratejisini nasıl uygulamaya çalıştığını ve Rusya’nın dış politikasında meydana gelen değişikliğin Ermeni meselesine tesirini ortaya koymaya çalıştık.

Arşiv personeli olmamızdan dolayı orjinal belge kullanamayıp, yayınlanmış arşiv belgelerinden faydalanmak zorunda kaldık. Osmanlı Arşivinde yayınlanmakta olan Ermeni belgeleri kataloğu ve Bilal Şimşir’in İngiliz Arşivinde çalışmalar yaparak hazırladığı 2 ciltlik belgeler kitabı konuyu değerlendirmemize yardımcı olmuştur. Ama gönül isterdiki bu çalışma Kurtuluş Savaşı sonuna kadar ki dönemi de içine alabilsin. Şu ana kadar faydalanabildiğimiz belgeler 1895 yalına kadar olduğu için çalışmayı bu tarihle sınırlanmak zorunda kaldık.

Çalışmamızın çeşitli safhalarında yardımcı olan, yol gösteren ve son 2 ay içinde ABD’ye giden değerli hocam Doç. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU’na ve yeni danışmanım değerli hocam Prof. Dr. Cemil OKTAY’a yardımlarından ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)