Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)

Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi (1992)
Title:Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi
Author:Recep Karacakaya
Translator:
Editor:Tezi yönetenler: Cemil Oktay, Şükrü Hanioğlu
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1992
Pages:VI, 97
ISBN:
File:PDF, 13 MB
Download:Click here

Recep Karacakaya. Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1878-1895). Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, VI+97 s.

Ermeni meselesi, Türkiye’nin başını ağrıtan bir dış politika sorunu olarak zaman zaman gündeme gelen önemli bir konudur. Bu konuda yazılmış bir çok eser bulunmakla beraber, Ermeni meselesinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde büyük rolü olan İngiltere ve Rusya’nın durumu teferruatlı olarak incelenmemiştir. Biz bu nedenle bu hususta bir çalışma yapmayı uygun bulduk ve 1878-1895 yılları arasında Rusya’nın Ermeni meselesindeki rolünü değerlendirmek istedik.

Başlangıçtan itibaren Türk-Rus, Rus-Ermeni ve Türk-Ermeni ilişkilerine değindikten sonra 1877-1878 savaşı öncesi ve sonrasındaki Türk-Rus-Ermeni ilişkilerine temas ettik. Daha sonraları ise Rus memurlarının, Rusya’nın stratejisini nasıl uygulamaya çalıştığını ve Rusya’nın dış politikasında meydana gelen değişikliğin Ermeni meselesine tesirini ortaya koymaya çalıştık.

Arşiv personeli olmamızdan dolayı orjinal belge kullanamayıp, yayınlanmış arşiv belgelerinden faydalanmak zorunda kaldık. Osmanlı Arşivinde yayınlanmakta olan Ermeni belgeleri kataloğu ve Bilal Şimşir’in İngiliz Arşivinde çalışmalar yaparak hazırladığı 2 ciltlik belgeler kitabı konuyu değerlendirmemize yardımcı olmuştur. Ama gönül isterdiki bu çalışma Kurtuluş Savaşı sonuna kadar ki dönemi de içine alabilsin. Şu ana kadar faydalanabildiğimiz belgeler 1895 yalına kadar olduğu için çalışmayı bu tarihle sınırlanmak zorunda kaldık.

Çalışmamızın çeşitli safhalarında yardımcı olan, yol gösteren ve son 2 ay içinde ABD’ye giden değerli hocam Doç. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU’na ve yeni danışmanım değerli hocam Prof. Dr. Cemil OKTAY’a yardımlarından ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)