Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa’nın önemli simalarından Doktor Fuat Sâbit. Yüksek lisans tezi (2009)

Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat Sâbit. Yüksek lisans tezi (2009)
Title:Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa’nın önemli simalarından Doktor Fuat Sâbit=Dr. Fuat Sabit who founders of Turkish assocation and important faces of special organization. Yüksek lisans tezi
Author:Ufuk Erdem
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Yavuz Aslan
Language:Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2009
Pages:VIII, 132
ISBN:
File:PDF, 16.8 MB
Download:Click here

Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa’nın önemli simalarından Doktor Fuat Sâbit. Yüksek lisans tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, VIII+132 s.

Dr. Fuat Sâbit 1887 yılında Erzincan (Kemah)’ da doğmuştur. Askeri Tıbbiye’den tabip yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Askerî Tıbbiye’deyken milliyetçi fikirlerden etkilenmiş ve Türk Ocağı’nın kurucuları arasına girmiştir. Türk Ocağı’nın kuruluş aşamasında yer alan Dr. Fuat Sâbit, Türk Ocağı ismini, ocağa veren kişi olmuştur. Erzurum Kongresi’nden sonra Bolşeviklerle temas için yurtdışına gönderilmiştir. Bu kapsamda Dr. Fuat Sâbit, Anadolu’nun temsilcisi olarak çalışmıştır.Dr. Fuat Sâbit 1957 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Dr. Fuat Sabit was born in Erzincan (Kemah) in 1887. He was qraduated as a Captain Doctor from military school of medicine, when he was at military school of medicine he was influenced by, nationalistic thoughts and became one of the founders of Türk Ocagı (Turkish Association). He, as a person who took place at the shape of foundation, gave the name of that foundation. After Erzurum Congress, he was sent abroad for contacting to Bolsheviks. In this context, he worked as a representative of Anatolia.He died in İstanbul in the year of 1957.

İÇİNDEKİLER

ÖZET … IV
ABSTRACT … V
KISALTMALAR … VI
ÖNSÖZ … VII
GİRİŞ … 1

BİRİNCİ BÖLÜM
1. DR. FUAT SÂBİT BEY’İN İLK YILLARI, TAHSİL HAYATI VE TÜRK OCAĞININ KURULUŞ ÇALIŞMALARINA KATILMASI … 4
1.1. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Çocukluk Yılları ve Ailesi … 4
1.2. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Tahsil Hayatı … 5
1.3. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Askerî Tıbbiyedeki Faaliyetleri … 6
1.4. Türk Ocağı Kurulmadan Önceki Yapılanmalar … 6
1.4.1. Türk Derneği … 7
1.4.2. Türk Yurdu Cemiyeti … 8
1.5. Türk Ocağı ve Dr. Fuat Sâbit Bey … 8
1.6. Türk Ocağı’nın Faaliyetleri … 11

İKİNCİ BÖLÜM
2. DR. FUAT SÂBİT BEY’İN I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDAKİ FAALİYETLERİ … 13
2.1. Mondros Mütarekesine Kadar (30 Ekim 1918) Dr. Fuat Sâbit Bey … 13
2.1.1. Teşkilât-ı Mahsûsa ve Dr. Fuat Sâbit Bey … 13
2.2. Mondros Mütarekesi ve Sonrasında Dr. Fuat Sâbit Bey … 16
2.3. Milli Teşekküller ve Dr. Fuat Sâbit Bey … 17
2.3.1. I. Ardahan Kongresi … 18
2.3.2. II. Ardahan Kongresi … 19
2.3.3. Erzurum Kongresi … 21

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DR. FUAT SÂBİT BEY’İN YURT DIŞI GÖREVİNİN BAŞLAMASI … 23
3.1. Türk-Rus İlişkileri … 23
3.2. Sovyet Rusya ile Temas Kurulması … 25
3.3. Dr. Fuat Sâbit’in Bolşeviklerle Temas İçin Gönderilmesi … 27
3.3.1. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Kâzım Karabekir Paşa ile Yazışmaları … 29
3.3.2. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Kâzım Karabekir Paşa’ya Gönderdiği Rapor … 32
3.4. Türk Komünist Fırkası ve Dr. Fuat Sâbit Bey … 38
3.5. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Moskova’daki Faaliyetleri … 42
3.5.1. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Moskova’dan Kâzım Karabekir Paşa’ya Mektubu … 43
3.5.2. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Rus Hariciye Komiseri Çiçerin’e Raporu (Anadolu İnkılap Hareketi Seciyesi) … 47
3.5.3. Türk Köylü ve İşçisi Adına Dr. Fuat Sâbit Bey Tarafından Söylenen Nutuk … 50
3.5.4. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Moskova’dan Mustafa Suphi ve Arkadaşlarına Verdiği Rapor … 53
3.5.5. İsmail Hakkı Bey’in Doğu Sekreterliğine Raporu ve Dr. Fuat Sâbit Bey … 58
3.6. I. Doğu Halkları Kurultayı ve Türkiye Komünist Teşkilatlarının I. Kongresi … 61

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DR. FUAT SÂBİT BEY’İN TÜRKİYE’YE DÖNMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER VE DR. FUAT SÂBİT BEY’İN ÖLÜMÜ … 63
4.1. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Türkiye Komünist Fırkasından Çıkarılması … 63
4.2. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Türkiye’ye Dönüşü ve Yaşanan Gelişmeler … 65
4.3. Dr. Fuat Sâbit Türk Komünistlerin Başına Geçirilme Meselesi ve Dr. Fuat Sâbit Bey’in Üçüncü Enternasyonal’e Davet Edilmesi … 67
4.4. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Türkiye’ye Dönüşü ile Birlikte Yaşadığı Sıkıntılar … 73
4.5. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Para Cezasına Çarptırılması, Takibat Sonrası Hayatı ve Ölümü … 80

BEŞİNCİ BÖLÜM
DR. FUAT SÂBİT’İN ESERLERİ … 84
5.1. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Kitapları … 84
5.2. Dr. Fuat Sâbit Bey’in Makaleleri … 86

SONUÇ … 96
BİBLİYOGRAFYA … 98
EKLER … 105
Ek Listesi … 106
ÖZGEÇMİŞ … 132

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)