Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki’de on sene. 1. cilt (2006)

Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Title:İttihat ve Terakki’de on sene. 1. cilt: İttihat ve Terakki neydi ?
Author:Muhittin Birgen
Translator:
Editor:Hazırlayan ve notlayan: Zeki Arıkan
Language:Turkish
Series:Kitap Yayınevi: 108, Sahaflar Çarşısı dizisi: 3
Place:İstanbul
Publisher:Kitap Yayınevi
Year:2006
Pages:VIII, 1-547
ISBN:9756051221, 9789756051221, 9756051213
File:PDF, 7.59 MB
Download:Click here

Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki’de on sene. 1. cilt: İttihat ve Terakki neydi ?. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006, VIII+547 s. ISBN 9756051221, ISBN 9789756051221, ISBN 9756051213

Türkiye’nin yakin tarihine damgasini vuran ve gelecegini etkileyen pek çok olay 1908-1918 yillari arasinda Ittihat ve Terakki Firkasi iktidari altinda gerçeklesti. Bu nedenle Ittihat ve Terakki Firkasi’na iliskin anilar günümüzü anlama çabasi için büyük bir deger tasiyor. Hele hele bu anilar, söz konusu partinin sözcülügünü yapan, ideolojisini savunan bir gazetede çirakliktan baslayip basyazarliga kadar yükselmis ve egitimci, yazar, çevirmen, kooperatifçi, siyaset adami, düsünür, Tanin basyazari, Mustafa Kemal Pasa’nin Matbuat ve Istihbarat Umum Müdürü, Azerbaycan Maarif Komiserligi Danismani, Bakû Üniversitesi’nde doçent, Meslek, Halk gazetelerinin yayincisi, Aydin Incir Müstahsilleri Kooperatif Müdürü, Osmanli Mebusan Meclisi’nde Çorum, TBMM’de Mardin Milletvekili Muhittin Birgen’in kaleminden çikmissa… 1936-1937 yillarinda Son Posta gazetesinde Ittihat ve Terakki’de On Sene adiyla tefrika edilen bu anilar 1908-1918 dönemiyle sinirli kalmayarak Milli Mücadele’yi de kapsayacak biçimde Cumhuriyet’in ilk yillarina dogru uzaniyor. Cografi olarak ise bir yandan Istanbul’dan Balkanlar ve Almanya’ya; öte yandan Anadolu bozkirlarina, Suriye çöllerine, Hazar Denizi ufuklarina kadar çok genis bir bölgeyi kapsiyor. Muhittin Birgen’in bir dönemin, bir çagin, bir kusagin, bir partinin tarihine isik tutan anilari kamuoyunda yeni bir tartisma ortami yaratacak ve hepimize yakin tarihimizi, bu tarih içinde rol oynayan kisileri yeni bir bakis açisiyla degerlendirme ve sorgulama firsati verecek. Anilarin Ittihat ve Terakki’de On Sene/ Ittihat ve Terakki Neydi? adli ilk cildini, Ittihat ve Terakki’de On Sene/Ittihat ve Terakki’nin Sonu ve Memleket Haricindeki Ittihatçilar adını taşıyan ikinci cildi izliyor.

Related posts:

Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)