Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Title:Gülüstani-İrəm
Author:A. Bakıxanov
Translator:[Tərcümə edən: M. Əsgərli; Redaktor: Ə. Ələsğərzadə]
Editor:Buraxlışa məsul: V. Bəhmənli; Redaktor: Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
Language:Azerbaijani Turkic
Series:Bərpanəşr
Place:Bakı
Publisher:“Xatun Plyus” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:302
ISBN:9952210453, 9789952210453
File:PDF, 7.73 MB
Download:Click here

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm. [Tərcümə edən: M. Əsgərli; Redaktor: Ə. Ələsğərzadə] Buraxlışa məsul: V. Bəhmənli; Redaktor: Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Bakı: “Xatun Plyus” nəşriyyatı, 2010, 302 s. ISBN 9952210453, ISBN 9789952210453

“Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində “Gülüstani-İrəm” əsərinin 1951-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təkrar nəşridir. Əsər çapa hazırlanarkən ilk nəşrin kitab göstəriciləri saxlanılmışdır.

«Gülüstani-İrəm»in nəşr edilən bu tərcüməsi hicri 1260 (=1844) ildə yazılmış bir nüsxədən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Əsərin bu günə qədər çap olunmamış farsca mətni isə, müxtəlif əlyazmaları şəklində bizə gəlib çatmışdır. Ayrı-ayrı katiblər tərəfindən müxtəlif tarixlərdə yazılmış bu əlyazmaları arasında bir çox fərq vardır. Buna görə də «Gülüstani – İrəm» redaktə edilərkən, yenidən yoxlanılmış və 1844-cü ildə Tiflisdə, 1862-ci ildə Səlyanda, 1867-ci ildə Qubada, 1879-80-ci ildə Dağıstanda yazılmış əlyazmaları və habelə A. Bakıxanovun xüsusi kitabxanasına məxsus bir nüsxə ilə də müqayisə olunmuşdur. İstifadə edilən bu əlyazmalarının hamısı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əlyazmaları şöbəsində saxlanılır. Əsərdən, tarixi əhəmiyyəti olmayan və mətni ağırlaşdıran bəzi hissələr çıxarılaraq nöqtələr ilə əvəz edilmişdir.

M. Şəriflinin yazdığı “Girişdən” (bax: s. 8-9)

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)