Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Title:Gülüstani-İrəm
Author:A. Bakıxanov
Translator:[Tərcümə edən: M. Əsgərli; Redaktor: Ə. Ələsğərzadə]
Editor:Buraxlışa məsul: V. Bəhmənli; Redaktor: Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
Language:Azerbaijani Turkic
Series:Bərpanəşr
Place:Bakı
Publisher:“Xatun Plyus” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:302
ISBN:9952210453, 9789952210453
File:PDF, 7.73 MB
Download:Click here

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm. [Tərcümə edən: M. Əsgərli; Redaktor: Ə. Ələsğərzadə] Buraxlışa məsul: V. Bəhmənli; Redaktor: Ə. Əsədzadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Bakı: “Xatun Plyus” nəşriyyatı, 2010, 302 s. ISBN 9952210453, ISBN 9789952210453

“Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində “Gülüstani-İrəm” əsərinin 1951-ci ildə nəşr edilmiş Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təkrar nəşridir. Əsər çapa hazırlanarkən ilk nəşrin kitab göstəriciləri saxlanılmışdır.

«Gülüstani-İrəm»in nəşr edilən bu tərcüməsi hicri 1260 (=1844) ildə yazılmış bir nüsxədən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Əsərin bu günə qədər çap olunmamış farsca mətni isə, müxtəlif əlyazmaları şəklində bizə gəlib çatmışdır. Ayrı-ayrı katiblər tərəfindən müxtəlif tarixlərdə yazılmış bu əlyazmaları arasında bir çox fərq vardır. Buna görə də «Gülüstani – İrəm» redaktə edilərkən, yenidən yoxlanılmış və 1844-cü ildə Tiflisdə, 1862-ci ildə Səlyanda, 1867-ci ildə Qubada, 1879-80-ci ildə Dağıstanda yazılmış əlyazmaları və habelə A. Bakıxanovun xüsusi kitabxanasına məxsus bir nüsxə ilə də müqayisə olunmuşdur. İstifadə edilən bu əlyazmalarının hamısı Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əlyazmaları şöbəsində saxlanılır. Əsərdən, tarixi əhəmiyyəti olmayan və mətni ağırlaşdıran bəzi hissələr çıxarılaraq nöqtələr ilə əvəz edilmişdir.

M. Şəriflinin yazdığı “Girişdən” (bax: s. 8-9)

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)