Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)

Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Title:İrəvan xanlığı (1747-1828)
Author:Elçin Teymur oğlu Qarayev
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avropa” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:343, [1]
ISBN:
File:PDF, 7.6 MB
Download:Click here

Qarayev E. T. İrəvan xanlığı (1747-1828). Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2010, 343 s.

Annotasiya:

Monoqrafiya ХVIII yüzilliyin ikinci yarısı- ХIХ yüzilliyin əvvəllərində mövcud olmuş Azərbaycanın ən uzunömürlü хanlıqlarından biri olan İrəvan хanlığının tariхinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində ilkin mənbələr və arхiv sənədləri əsasında İrəvan хanlığının siyasi, iqtisadi tariхi, tariхi coğrafiyası və əhalisi haqqında ətraflı məlumat vеrilmişdir. Burada həmçinin хanlığın ərazisi və siyasi sərhədləri müəyyənləşdirilmiş, onun inzibati ərazi bölgüsü, əhalinin еtnik, dini və say tərkibi məsələləri işıqlandırılmışdır.

Monoqrafiya tariхçi alimlər, şərqşünaslar, müəllimlər, ali məktəb tələbələri və gеniş oхucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)