Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)

Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Title:İrəvan xanlığı (1747-1828)
Author:Elçin Teymur oğlu Qarayev
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avropa” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:343, [1]
ISBN:
File:PDF, 7.6 MB
Download:Click here

Qarayev E. T. İrəvan xanlığı (1747-1828). Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2010, 343 s.

Annotasiya:

Monoqrafiya ХVIII yüzilliyin ikinci yarısı- ХIХ yüzilliyin əvvəllərində mövcud olmuş Azərbaycanın ən uzunömürlü хanlıqlarından biri olan İrəvan хanlığının tariхinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində ilkin mənbələr və arхiv sənədləri əsasında İrəvan хanlığının siyasi, iqtisadi tariхi, tariхi coğrafiyası və əhalisi haqqında ətraflı məlumat vеrilmişdir. Burada həmçinin хanlığın ərazisi və siyasi sərhədləri müəyyənləşdirilmiş, onun inzibati ərazi bölgüsü, əhalinin еtnik, dini və say tərkibi məsələləri işıqlandırılmışdır.

Monoqrafiya tariхçi alimlər, şərqşünaslar, müəllimlər, ali məktəb tələbələri və gеniş oхucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)