Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)

Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Title:Şəmsəddin Eldəniz
Author:Əkbər Nadir Nəcəf
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:Tarixi yaradanlar
Place:[Bakı]
Publisher:Altun kitab
Year:[2021]
Pages:160
ISBN:9789952244854
File:PDF, MB
Download:Click here

Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz. Seriya: Tarixi yaradanlar. [Bakı]: Altun kitab, [2021], 160 s. ISBN 9789952244854

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin qurucusu Şəmsəddin Eldəniz ağlı, zəkası və cəsarəti ilə tariximizin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. 11 yaşında qul olaraq İraq Səlcuqlu sultanlığının sarayına satılan Eldəniz məhz bu ağlı və cəsarəti sayə­sində parlamış, qulamlıqdan atabəyliyə yüksəlmişdir. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasi-hüquqi cəhətdən təşəkkül tapması da ilk dəfə məhz onun adı ilə bağlıdır.

Tanınmış tarixçi Əkbər N.Nəcəfin sizə təqdim olunan bu kitabı Atabəy Şəmsəddin Eldənizin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı bir-birindən maraqlı faktlarla zəngindir. Əsərdə həmçinin o dövrün ictimai-siyasi və sosial-mənəvi mənzərəsi ilə də yaxından tanış olmaq mümkündür. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan kitabın Eldəniz və Azərbaycan atabəyliyi barədə qiymətli elmi mənbələrdən birinə çevriləcəyinə şübhə yoxdur.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...