Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Title:Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri=Karakhanid period architecture and its decoration. Doktora tezi
Author:Muhlisahon Rustamova
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Aziz Doğanay
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2019
Pages:709
ISBN:
File:PDF, 66.4 MB
Download:Click here

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, 709 s.

Özet

Orta Asya Ahemenişler, Hunlar, Makedonlar, Kuşanlar ve Göktürkler’in hâkimiyetinden sonra VIII. yüzyılda İslâm ile tanışmış ve IX – XII. yüzyıllarda İslâm medeniyetinin, biliminin önemli merkezi haline gelmiştir. Özellikle Karahanlı döneminde Orta Asya coğrafî, tarihî, siyasî, dinî ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkemizde Karahanlı mimarisi hakkında bir doktora ve birkaç kitap çalışmaları bulunmakla birlikte bazı mimari eserler, günümüze ulaşmayan yapıların müzelerdeki yapı elemanları ve mimaride uygulanan geometrik, bitkisel bezemeler hakkında çalışma bulunmamaktadır. Bu tez bu eksikliği gidermek niyetiyle atılmış bir adım niteliğindedir. Bundan dolayı İslâm Sanatları Tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz Orta Asya’da Sâmânîler’den Karahanlılar’ın sonuna kadar geçen yaklaşık üç asırlık süreçte inşa edilen İslâmî eserler tespit edilmiş, Orta Asya’da alan ve kütüphane çalışmaları gerçekleştirilmiş, mimari eserlerin geometrik, bitkisel bezemelerinın çizimleri yapılmıştır. Karahanlı devri eserlerinin gelişim sürecinde hangi medeniyetlerin sanatlarından etkilendiği, ürettikleri yeni yapıları teknik, plan, malzeme ve bezeme açısından incelenmiş, bu bölgeye ait sanat üslubunun ne gibi aşamalardan geçtiği tespit edilmiştir.

Abstract

After the rulership of Achaemenids, Huns, Macedonians, Kushans, and Gokturks, in 8th century, Central East met with Islam and has become an important centre for Islamic civilization and science between the 9th and 12th centuries. Especially during the Karakhanid period, Central East had an important place with regard to geography, history, politics, religion, and culture. In Turkey, one doctoral thesis and a few books about Karakhanid-period architecture were written, but there is no work on some of the architectural works, constructional elements in museums belonging to buildings that are not standing still, and geometrical and botanical decorations that were used on the architecture. This thesis is a step towards filling this gap. The Islamic monuments built within approximately three-hundred years between Samanid period and the end of Karakhanid period in Central East that has an important place with regard to Islamic Arts History were determined, field and library works were conducted in Central Asia, and the drawing of decorations were made. Research was conducted on which civilizations’ arts affected Karakhanid-period works during their development period, and the techniques, plans, materials, and decorations used on new buildings. The phases of the art style of this region went through were also determined.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Cəmşidi M. M. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqti...
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)