Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)

Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Title:Miflərin köçü: qoyunlar və çobanlar
Author:Əkbər Nadir Nəcəf
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Başla Kitab
Year:2017
Pages:310
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here

Əkbək N. Nəcəf. Miflərin köçü: qoyunlar və çobanlar. Bakı: Başla Kitab, 2017, 310 s.

Çoban olaraq peyğəmbər, kral, hökmdar, şah və sultanın başçılıq etdiyi sürü, yəni xalq anlayışı XIX əsrə qədər siyasət elminin ana metaforu idi. Qədim Misir fironları, Şumer kralları, Babil imperatorları, Midiya hökmdarları, Türk xaqanları, Səfəvi şahları, Osmanlı sultanları, Rus çarları, hətta ingilis və fransız kralları öz xalqlarının çobanı adlandırılırdı. Tacqoyma mərasimində hökmdarın əlində tutduğu əsa, başındakı tac çobanlıq rəmzi idi. Onlar “insanların çobanı” titulunu daşıyırdılar.

Türklərin ən böyük imperiyasının adı olan Hun “qoyun” deməkdir. Türklərin tarixdə yaratdığı dövlətlər (Hun, Ağhun, Qarahun, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu) və tayfa ittifaqları (Baranlı, Bərəndey, Qızılkeçili, Qarıkeçili, Qaracaqoyunlu, Ağcaqoyunlu) məhz qoyun adı daşıyıblar.

Monoqrafiya tarix morfologiyası, ieorofaniya, epifaniya və xarakteoqrafiya mövzusunda ölkəmizdə yazılmış ilk əsərdir.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. İnanc yaddaşı (2014)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)