Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)

Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Title:Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600)=A frontier family in the Balkans: Mihaloğullari (1300-1600). Yüksek lisans tezi
Author:Fatih Yurttaş
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Heath W. Lowry
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:VII, 67
ISBN:
File:PDF, 1.81 MB
Download:Click here

Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, VII+67 s.

Özet

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında büyük emekleri ve fedakarlıkları bulunan Mihaloğulları ailesinin, kuruluş dönemi başta olmak üzere Rumeli ve Balkanlarda gerçekleştirdikleri siyasal ve sosyal faaliyetlerini, Osmanlı Hanedanı ile olan ilişkilerini konu almaktadır. Köse Mihal, Bizans’a bağlı Harmankaya Tekfurudur. Osman Gazi’ye rehberlik ve silah arkadaşlığı yapmıştır. Köse Mihal ilk Osmanlı akıncılarındandır. Mihaloğulları ailesinin kurucu atasıdır. Devletin kurulma aşamasında Müslüman olmuştur. Osmanlı fetihlerinin Rumeli ve Balkanlara kayması ile birlikte, Mihaloğulları ailesine mensup komutanlar uç beyi olarak görev yapmaya başlamışlardır. Feth ettikleri bölgeler, padişahlar tarafından kendilerine yurtluk olarak verilmiştir. Edirne, Plevne ve İhtiman ‘da yerleşik olan Mihaloğulları, Kuzey Bulgaristan’da bir uç teşkil etmişlerdir. Devletin en buhranlı dönemi olan Fetret devrinden çıkılmasında ve II. Murad döneminde baş gösteren hanedan kavgalarında Mihaloğlu Mehmed Bey önemli görevler üstlenmiştir. Gerektiği zaman, Batı uçlarında olduğu gibi Doğu uçlarında da başarıyla görev yaptıkları görülmektedir. Fatih Sultan Mehmed devrinde, Mihaloğlu Ali Bey yaptığı hizmetlerle ailenin en şöhretli uç beyi olmuştur. Kurdukları vakıflar aracılığı ile Rumeli ve Balkanların gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu vakıflar aracılığıyla inşa edilen yapılar, Osmanlı idaresinin bölgede kalıcı olmasına katkı sağlamıştır. Mihaloğlullarının Balkanlarda uyguladığı politikalar, Osmanlı fetih sisteminin temel karakterini yansıtması bakımından önemlidir. Mihaloğulları, Osmanlı Devleti’ne sadakat ile hizmet etmişlerdir. Osman Gazi ile Köse Mihal arasında başlayan güvene bağlı dostluk, II. Murad ile Mihaloğlu Mehmed Bey ve Fatih Sultan Mehmed ile Mihaloğlu Ali Bey ilişkilerinin hep sadakat üzerine kurulması ile devam etmiştir. Mihaloğulları ailesi mensupları, Osmanlı idari sisteminde önemli görevler almışlardır.

Abstract

This work covers the political and social activities of Mihaloğulları family in Rumelia and the Balkans, who had showed great effort and sacrifice during the forming of the Ottoman State, and their relationship with the Ottoman Dynasty. Köse Mihal was the feudal landlord of Harmankaya which was ruled by Byzantine Emrire. He was the counsellor and the fellow soldier of Osman Gazi. Köse Mihal is one of the first Ottoman raiders. He is the founder ancestor of the Mihaloğulları family. He had converted to Muslim during the establishment stage of the state. With the move of the Ottoman conquer to Rumeli and Balkans, commanders in the Mihaloğlu family were assigned as frontier lords. The lands captured by them had been given as fiefs by the sultans. Mihaloğulları who was settled in Edirne, Plevne and Ihtiman had formed a borderline in North Bulgaria. Mihaloğlu Mehmed Bey had taken important tasks for coming out of the interregnum, which is the most chaotic period of the state, and at the crown fight during the period of Murat II. When necessary, they served succesfully at the Eastern frontiers as well as the Western borders. Because of his services during the reign of Mehmet II the Conqueror, Mihaloğlu Ali Bey became the most famous frontier lord of the family. They had played an important role in the development of Rumeli and Balkans with the help of the waqfs they had founded. The buldings which were constructed by the waqks, had helped the Ottoman rule to be permanent. The policy implementation of Mihaloğlu family in the Balkans is important because of reflecting the main principles of the conquest system of the Ottomans. Mihaloğulları had served to the Ottoman State with loyalty. The amity based on trust had started with Osman Gazi and Köse Mihal, had continued with the relationships and companionships based on loyalty between Murad II and Mihaloğlu Mehmed Bey, Mehmed II the Conqueror and Mihaloğlu Ali Bey. Members of the Mihaloğlu Family had successfulll participated in the Ottoman administrative system.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
SÛZÎ ÇELEBİ
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)