Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi’ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bir inceleme. Yüksek lisans tezi (2010)

Title:Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi’ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bir inceleme=Ali Bey Mihaloğlu Gazavat-Name in (1-863. beyti of) a study of moral and telmih. Yüksek lisans tezi
Author:Funda Yüksel
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Gönül Ayan
Language:Turkish
Series:
Place:Konya
Publisher:Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Year:2010
Pages:IX, 144
ISBN:
File:PDF, 0.83 MB
Download:Click here

Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi’ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bir inceleme. Yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010, IX+144 s.

Özet

Mihaloğlu Ali Bey Gazavât-nâmesi’nin kıssa ve telmihleri üzerinde yapılan bu incelemede Agâh Sırrı Levend’in transkripsiyonlu metnini hazırladığı “L” nüshası esas alındı. Metin günümüz Türkçesine aktarılmadan önce sözlük çalısması yapıldı ve bu sözlük çalışmanın sonuna eklendi. Metin günümüz Türkçesine aktarıldıktan sonra, metinde geçen özel isimler fişlenerek bunların kıssaları, metinden örnekleriyle ayrıntılı bir biçimde açıklandı.

Mihaloğlu Ali Bey, bir akıncı beyidir. Sûzî Çelebi, bu eserde Mihaloğlu Ali Bey’in kahramanlıklarını, seferlerini ve aşk maceralarını manzum olarak ele alır. Dolayısıyla bu eser 16. yüzyılın tarihi seyrini ortaya koymaktadır.

Summary

In this study, which is over stories and references of Mihaloğlu Ali Bey, isbased on “L” edition of the transcriptioned text of Agah Sırrı Levend. Before translating the text into modern Turkish, a dictionary research is done and this dictionary is added at the end of the study. After translating the text into modern Turkish, an index card is prepared on proper names and those proper names stories are explained with examples from the text in detail.

Mihaloğlu Ali Bey is a raider. Suzi Çelebi narrates his heroism, battles and love adventures versely. So, this work reflects the progress of the 16th century.

Related posts:

SÛZÎ ÇELEBİ
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Hurşit Çetin Arslan. Erken Osmanlı Dönemi (1299-1451)'nde Akıncı Beyleri ve banilikleri. Yüksek lisa...
Şevval Seyfi. Balkanlarda bir akıncı beyi ve ailesi: Turahan Bey ve oğulları. Yüksek lisans tezi (20...
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)