Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)

Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Title:Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri=The Malkocoglu and their place in the Ottoman history. Yüksek lisans tezi
Author:Orçun Kıral
Translator:
Editor:Tez danışmanı: Fahameddin Başar
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Year:2022
Pages:XI, 63
ISBN:
File:PDF, 2.71 MB
Download:Click here

Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022, XI+63 s.

Özet

Osmanlı Devleti’nin “Klasik Çağının” en önemli araçlarından biri, şüphesiz ki akıncılardır. Bugüne kadar akıncılar ve önemli akıncı aileleriyle ilgili çok sayıda çalışma yapılmasına karşın, Malkoçoğulları’nı tek bir çatı altında toplayan kapsamlı bir çalışma, ne yazık ki yapılmamıştır. Bu sebeple de Malkoçoğulları ailesini dikkatli bir şekilde inceleme ihtiyacı görülmüş ve bu çalışma ortaya konmuştur. Aileyi araştıran bu çalışmada, öncelikle akıncı teşkilatıyla bir giriş yapılacak, ardından Malkoçoğlu Bâli Bey’in ve Yahya Paşa’nın soyundan gelenler derinlemesine işlenecektir. Malkoçoğlu Bâli Bey’e ait vakıf kayıtlarının yanı sıra, inşa ettirdiği eserler ve mezarının yeri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, bugüne kadar hakkında birkaç farklı iddia öne sürülen Yahya Paşa’nın kökeni meselesi ve Bâli Bey ile olan kardeşliği durumu incelenecektir. Ardından, Yahya Paşa’nın, oğullarının ve torunlarının katıldıkları askeri faaliyetler, bıraktıkları eserler de mercek altına alınacaktır. Son olarak da Malkoçoğulları ailesiyle bağlantısı bugüne kadar henüz tespit edilememiş, ancak kendilerini aileden gören veya aileyle bağlantısı olabilecek Malkoç Ali Paşa, Gazi Malkoç Bey ve Malkoç Mehmed Bey kısaca incelenecektir.

Abstract

One of the most important tools of the “Classical Age” of the Ottoman Empire is undoubtedly the akinjis. Although many studies have been conducted on the akinjis and important akinji families, a comprehensive study that gathers the Malkocogullari under a single roof has unfortunately not been conducted so far. For this reason, there was a need to carefully examine the Malkocogullari family and this study was put forward. In this study, which investigates the family, firstly, an introduction will be made to the akinji organization, and then the descendants of Malkocoglu Bali Bey and Yahya Pasha will be covered in depth. In addition to the foundation records of Malkocoglu Bâli Bey, information will be given about the works he had built and the location of his grave. In addition, the origin of Yahya Pasha, about which several different claims have been made, and his brotherhood with Bali Bey will be examined. Then, the military campaigns that Yahya Pasha, his sons and grandchildren participated in, and the buildings they erected will also be examined. Finally, Malkoc Ali Pasha and Gazi Malkoc Bey will be briefly examined, although a direct connection with the Malkocogullari family has not yet been discovered, but who may have a connection with the family.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)